Terug naar overzicht

Vakbonden en AMR vegen gesprekkencyclus van tafel

De vakbonden en de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) stemmen niet in met de door Avans voorgestelde nieuwe gesprekkencyclus. Functionerings- en beoordelingsgesprekken mogen alleen door de directie gevoerd worden.

De discussie over een nieuwe gesprekkencyclus loopt al sinds 2012. Kort samengevat houdt het nieuwe protocol in dat de huidige cyclus, één keer per jaar een functioneringsgesprek en één keer een beoordelingsgesprek met de (adjunct-)directeur op de schop zou gaan. In plaats daarvan krijgen Avansmedewerkers gesprekken die door niet-directieleden gehouden kunnen worden. Dit om de directies van grote academies en diensteenheden te ontlasten.  Met de nieuwe cyclus zouden zogenaamde ‘coördinatoren’ de jaarlijkse gesprekken met Avansmedewerkers kunnen voeren.

Voorbehouden aan directies
De AMR is van mening dat er niet afgeweken mag worden van het huidige protocol. De beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken blijven voorbehouden aan de directies van academies en niet door coördinatoren.

Tweelagenstructuur
Avans heeft op dit moment een tweelagenstructuur. Directie en medewerkers vormen de twee lagen met niets daar tussen.  Met het benoemen van coördinatoren wordt volgens de AMR een derde laag gecreëerd. ‘Die functie bestaat niet’, aldus docentlid Jacques Pijnappels tijdens de AMR-vergadering. Voor de AMR zijn de gesprekken over de cyclus een gepasseerd station, zolang er niet eerst over de topstructuur gesproken wordt. ‘Eerst moeten we de discussie over de organisatiestructuur voeren en vervolgens pas de gesprekkencyclus aanpassen.’

Andere discussie
De vakbonden sluiten zich aan bij die gedachte van de AMR. Het College van Bestuur (CvB) moet volgens hen eerst met de AMR terug om tafel om de discussie over de organisatiestructuur te voeren. ‘Wij gaan niet over een organisatie. Wij vinden dat een reglementswijziging als deze moet passen bij de organisatie. Avans zal eerst met de eigen medezeggenschap afspraken moeten maken. Vervolgens kan er besproken worden wat de functie coördinator is’, aldus Jan Dijkstra, AOb vakbondsbestuurder.

Spijtig
Het College van Bestuur geeft in een reactie aan het spijtig te vinden dat de AMR heeft besloten vast te houden aan het huidige protocol. ‘De teleurstelling ligt met name in het feit dat vastgehouden wordt aan een protocol dat niet meer past in deze tijd’, aldus het CvB. De AMR zegt daarop graag in gesprek te gaan over een nieuwe cyclus mits er eerst gesproken wordt over een nieuwe organisatiestructuur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?