Terug naar overzicht

‘Informatie I-faculteit onvoldoende’: stemmen staken

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft in zijn vergadering van woensdag 11 oktober de gevraagde instemming met de opriching van een I-faculteit nog niet gegeven. De stemmen staakten na een moeizaam debat tussen raad en College van Bestuur (CvB). Jos Ossewaarde, in het CvB belast met de I-faculteit in oprichting, was naar de medezeggenschapsraad gekomen omdat die in september had geweigerd een verzoek om ‘instemming ten principale’ in behandeling te nemen. De raad was toen van mening dat geen besluit kon worden genomen wegens het ontbreken van voldoende informatie. Het verzoek om instemming was namelijk niet vergezeld van een onderliggende notitie of toelichting.

In de vergadering van woensdag was Ossewaarde uitgenodigd nadere informatie te verschaffen. Hij doorliep via overhead-sheets de gang van zaken sinds 1999, en benadrukte de ‘procesaanpak’: daardoor kon geen blauwdruk van de nieuwe faculteit worden gegeven, zo hield hij de raad voor. ‘Misschien wordt het zelfs geen faculteit, maar een academie of iets anders’, aldus Ossewaarde. Ook kon hij nog niet precies zeggen wanneer de nieuwe faculteit formeel zal worden opgericht. ‘Aanvankelijk ging ik uit van 1 september a.s., maar inmiddels hoor ik uit de werkgroepen die ermee bezig zijn, dat het misschien beter is dat tijdstip te vervroegen. Het zou dus ook april kunnen worden.’ Raadsleden hadden uit de wandelgangen al vernomen dat gesproken werd van 1 januari, reden om te twijfelen aan de greep van het College op het proces.

Ossewaarde drong niettemin aan op groen licht, onder andere vanwege de voorlichting aan aankomende studenten: op 11 november wordt een open dag gehouden, en dan zou over de voortgang duidelijkheid moeten bestaan. Zijn toelichting bleek echter niet in staat een meerderheid van de raad over de streep te trekken. Ook diverse voorstemmers toonden zich ontevreden over de wijze van informeren.
Feliks de Vroomen, raadslid namens het personeel van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN), liet via een stemverklaring weten te hebben voorgestemd omdat hij denkt dat de I-faculteit een interessante ontwikkeling is, goed voor de hogeschool, en zijn collega’s die daaraan werken niet wil frustreren door nu tegen te stemmen.
Paul Lindelauf, eveneens personeelsvertegenwoordiger uit de FTN, stemde wel tegen. Zijn stemverklaring luidde, dat collega’s van de Hogere Informatica Opleiding, die deel van de nieuwe faculteit moet gaan uitmaken, per brief hebben laten weten onvoldoende geïnformeerd en betrokken te worden.

De kwestie ligt op 8 november weer voor. Staken de stemmen dan opnieuw, dan wordt de instemming geacht te zijn afgegeven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?