Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad vindt ICT-plan Hogeschool Brabant onder de maat

‘Het is net een bord spaghetti; als je aan één kant aan een sliertje trekt weet je niet waar je aan de andere kant uitkomt’, luidde de beeldspraak van scheidend raadsvoorzitter Felix de Vroomen. Hij verwoordde daarmee de onvrede van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die gisteren een oordeel moest uitspreken over het ‘Bestuurlijk Kader ICT’ van de Hogeschool Brabant.
Wim Doors, verantwoordelijke voor ICT in de Raad van Bestuur had die beleidsnota ter instemming aan de GMR voorgelegd. Het is bedoeld om uitgangspunten te hebben voor het ICT-beleid de komende jaren. Dat beleid zal overigens op het bordje van collega-bestuurder Frans van Kalmthout terecht komen, die de portefeuille ICT onlangs van Doors overnam. Van Kalmthout mag nu om te beginnen proberen op één lijn te komen met de GMR, die de plannen onder de maat vindt.
Een belangrijke maatregel in het Bestuurlijk Kader is de centralisatie van alle ICT-diensten van de hogeschool. Tot nu toe was iedere faculteit grotendeels voor de eigen ICT-faciliteiten verantwoordelijk. Voor de hogeschoolbrede infrastructuur en voor de voorzieningen op centraal niveau was de centrale dienst IVAC verantwoordelijk. Het bestuurlijk kader geeft aan dat al die verantwoordelijkheden straks behartigd zullen worden door één centrale ICT-dienst met vooruitgeschoven posten in de faculteiten. De GMR is het eens met het principe van centrale sturing, maar de uitwerking vindt men onvoldoende. De GMR miste vooral een herstructurerings- en reorganisatieplan. Met name de medewerkers moeten beter worden betrokken, vindt men.
Het Bestuurlijk Kader geeft verder aan dat er een inhaalslag moet worden gemaakt om de ICT-architectuur bij de tijd te brengen. De extra middelen die hiervoor nodig zijn moeten uit de daarvoor bestemde reserves worden gehaald. Hoe een en ander zijn beslag krijgt is de GMR echter onvoldoende duidelijk.
De GMR erkende de urgentie van de problemen, en wilde daarom geen vertraging veroorzaken in het uitvoeren van noodzakelijke maatregelen. Tegelijkertijd trof men in het Bestuurlijk Kader zo veel gebreken en vraagtekens aan, dat men daaraan geen instemming wilde verlenen, tenzij de Raad van Bestuur alsnog aan de wensen en de kritiek van de GMR tegemoet komt.
Om de voortgang niet te hinderen wil de GMR nu een convenant sluiten met de Raad van Bestuur waarin wordt afgesproken welke stappen vanaf nu moeten worden gezet. Genoemd worden: implementatieplan, reorganisatieplan, communicatieplan en tijdpad. De GMR wil bij al die stappen worden betrokken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?