Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad wil toekomstdebat Brabantse Hogescholen opschorten

Het ‘visietraject’, dat de Raad van Bestuur van de Stichting Brabantse Hogescholen is begonnen, moet worden gestopt, vindt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR besloot dinsdag een brief van die strekking te richten aan de Raad van Bestuur, omdat men zich niet kan verenigen met de wijze waarop het debat over de visieontwikkeling wordt georganiseerd.
Men is vooral niet te spreken over de aanpak van het bestuur, omdat die in strijd zou zijn met de afspraken die bij de totstandkoming van de besturenfusie in het najaar zijn gemaakt. De medezeggenschapsraden van de beide hogescholen wilden toen, dat de in te stellen GMR instemmingsrecht op het plan van aanpak van het visietraject zou krijgen. Dat werd uiteindelijk zelfs een van de vier resterende onderhandelingspunten waarop concessies werden gevraagd en verkregen, alvorens de raden met de fusie instemden.
Tot nu toe is aan de GMR echter geen plan ter instemming voorgelegd, maar is het traject wel van start gegaan. Als projectleider is een externe deskundige, Prof W.J. Vrakking van de Holland Consulting Group, aangezocht.
Het plan van Vrakking, dat door de Raad van Bestuur is overgenomen, gaat volgens de GMR van een volkomen andere benadering uit dan aanvankelijk de bedoeling was: ’top-down’ in plaats van ‘bottom-up’. Er wordt een ontwerp van een ‘strategisch visiedocument’ gemaakt op basis van ideeën die in een projectgroep worden uitgewisseld. De Raad van Bestuur heeft die projectgroep samengesteld uit medewerkers van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Het ontwerp-document zal in verschillende andere hogeschoolverbanden onderwerp van gesprek zijn, alvorens het definitieve voorstel wordt vastgesteld. Pas dan wordt het aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgelegd. Echter niet ter instemming maar ter advisering.
De GMR is van mening dat de Raad van Bestuur met dit alles zozeer van de overeengekomen procedure is afgeweken, dat het traject onmiddellijk moet worden gestopt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?