Terug naar overzicht

3,5 miljoen ombuigen, ondersteuning op de schop

Directeuren en diensthoofden hebben de afgelopen weken van de Raad van Bestuur te horen gekregen dat ze in hun faculteiten en diensten op zoek moeten naar geld. Als de Hogeschool Brabant doorgaat met het huidige uitgavenpatroon, loopt de zaak binnen een paar jaar vast, meent het bestuur.
Als eerste stap is de vorige week in het College van Overleg, waar de faculteitsdirecteuren en de Raad van Bestuur elkaar treffen, besloten de bestaande bezuinigingsdoelstelling van 2,5 procent voor 2002 op te hogen tot 3,5 procent. Bovendien wordt in 2002 de ondersteuning in de faculteiten en op centraal niveau op de schop genomen. Afstemming tussen de verschillende niveaus en tussen de faculteiten onderling moet tot meer doelmatigheid leiden. In 2001 worden hiernaar al haalbaarheidsstudies gedaan. De Raad van Bestuur noemt ICT en inkoop als onderdelen waarop winst valt te behalen.
De voor 2002 overeengekomen bezuiniging van 3,5 procent is maar een deel van wat de voorlopige berekeningen, die de Raad van Bestuur had laten maken, uitwijzen: een extra korting van niet minder dan 7,5 procent in 2002 zou eigenlijk nodig zijn om een gezonde ontwikkeling in de komende jaren veilig te stellen. Die korting wordt in het rekenmodel opgehangen aan de P/S-ratio, een getal dat het aantal medewerkersuren per student uitdrukt.
Bestuursvoorzitter Koopman zelf had al aangegeven, dat het niet realistisch is om ervan uit te gaan dat de personeelsinzet per student reeds in 2002 met een dergelijk percentage kan worden teruggebracht. En het hoeft wat het bestuur betreft ook niet per se op die manier: andere oplossingen zijn ook welkom. Wat men wil bereiken is dat iedereen in de organisatie gaat meedenken over de vraag hoe het doelmatiger kan.

De voorzitter benadrukt dat de hogeschool niet in een acute crisis verkeert, en dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Maar het roer moet wel om. De afgekondigde efficiency-operatie moet tot een verregaande herschikking van middelen leiden.
Koopman wil dat we in onze verbeelding een paar jaar – zeg tot 2005 – in de toekomst vooruitreizen, en omkijken. ‘Dan zal blijken waarom we in 2001 de bakens moesten verzetten. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af, die om forse inspanningen vragen. Trekken we daarvoor geen extra middelen uit, dan belanden we over een paar jaar alsnog in de problemen.’
In het ‘praatpapier’ van het bestuur worden die ontwikkelingen opgesomd: verkorting van afschrijvingstermijnen, hogere nieuwbouwkosten door opgelopen tarieven, noodzakelijke vernieuwing in ICT-voorzieningen, de ontwikkeling van een goed werkend Management Informatie Systeem in verband met een nieuwe bekostigingssystematiek. De Raad van Bestuur wil voorlopig jaarlijks 5 miljoen extra beleidsruimte realiseren om de gestelde doelen te realiseren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?