Terug naar overzicht

Marketingplan valt slecht

Het plan van de Raad van Bestuur om meer aan marketing te gaan doen, en daarvoor een marketingmedewerker aan te stellen, is door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) onbehandeld retour gezonden. Het bestuur had het plan aan de GMR voorgelegd onder de aantekening dat deze eigenlijk geen bevoegdheden op dit terrein heeft, maar dat de opinie van de GMR toch op prijs werd gesteld.
Dat schoot bij de medezeggenschapsraad in het verkeerde keelgat. Men claimt instemmingsrecht omdat het hier om een beleidsaangelegenheid zou gaan. Bovendien bestaat er twijfel in de GMR over de volgorde waarin het bestuur zaken aanpakt. Dat zou eerst marketingbeleid moeten ontwikkelen voordat het een marketing medewerker aanstelt. Dat de medewerker niet binnen een van de beide hogescholen, maar rechtstreeks onder de Stichting Brabantse Hogescholen zou komen te vallen, wekte extra verbazing. Dergelijke organisatierwijzigingen vergen een instemmingsprocedure zo meent men.
De GMR vraagt het bestuur het voorstel opnieuw, maar nu ter instemming, voor te leggen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?