Terug naar overzicht

Ministerraad akkoord met bachelor/master

Minister Hermans heeft zijn plannen klaar voor invoering van het bachelor- en masterstelsel. Afgelopen vrijdag keurde de Ministerraad Hermans’ wetsvoorstel goed. Begin deze week stuurde hij het naar de Kamer.
Veel van Hermans’ plannen voor het bachelor-masterstelsel (bama) was al bekend. Doelen van de operatie zijn grotere internationale vergelijkbaarheid van diploma’s en betere herkenbaarheid van opleidingen in binnen- en buitenland. Bacheloropleidingen in het hbo gaan vier jaar duren, de universitaire opleiding bestaat uit een driejarige bachelor plus een master. De minister gaat daarbij uit van de huidige cursusduur. Dus alleen studies die nu al vijf jaar duren, krijgen een tweejarige master.
Afgestudeerde bachelors gaan vanaf 1 januari 2003 meetellen in de bekostiging van universiteiten en hogescholen. Een wijziging in de studiefinanciering is dat studenten hun prestatiebeurs al na de bachelorsfase kunnen laten omzetten in een gift. Alle overblijvende tijd kan worden ‘meegenomen’ naar masteropleidingen.
Het hoger beroepsonderwijs krijgt tot verontwaardiging van de HBO-Raad helemaal geen extra geld. ‘Voor de herinrichting van brede bacheloropleidingen en ontwik-keling van masters moet veel werk worden verricht. Daar is dus wel degelijk geld voor nodig’, aldus Ina Bakker van de HBO-Raad.
Vanwege het onderscheid tussen beroeps- en wetenschappelijk onderwijs worden masteropleidingen in het hbo in principe niet door de overheid bekostigd, met uitzondering van een aantal nu al bestaande voortgezette hbo-opleidingen. Voorbeelden zijn de studie eerstegraads leraar, de kaderopleiding pedagogiek en de academie voor bouwkunst. Verder wordt voor een aantal ‘maatschappelijk relevante’ mastersopleidingen nog onderzocht of die ook door de overheid betaald dienen te worden.
Naar verwachting zal bijna overal per 1 september 2002 worden overgegaan op het nieuwe systeem van bachelors en masters, alleen al om concurrentie-overwegingen. Het wetsvoorstel van Hermans wordt daartoe nog dit kalender-jaar in het parlement besproken. (WK/HOP,RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?