Terug naar overzicht

Gamma gaf in 2001 twee miljoen gulden te veel uit

De Faculteit Gamma heeft het budget in 2001 met 2 miljoen gulden, ongeveer 900.000 euro, overschreden. Volgens directeur Gerton Heyne is het tekort ontstaan door overbestedingen, incidentele tegenvallers, verkeerd begroten en onvoldoende monitoren. Een nauwkeurige analyse moet binnenkort meer duidelijkheid geven. Het tekort wordt eenmalig afgeschreven van de algemene reserves van de hogeschool, maar er zijn extra bezuinigingen nodig om te voorkomen dat wederom meer wordt uitgegeven dan toegestaan.
De tegenvaller komt bovenop de bezuinigingen die de directie vorige week aan de medewerkers van de faculteit Gamma aankondigde. De overschrijding is volgens de directie een reden temeer om pas op de plaats te maken. Heyne kondigde begin dit jaar al aan dat er geen langlopende verplichtingen worden aangegaan en dat tijdelijke aanstellingen, zonder uitzicht op een vast dienstverband, niet worden verlengd. Daar komt nu bij dat ziektevervanging niet mogelijk is en dat nieuwe overuren niet meer worden toegekend.

De faculteitsmedezeggenschapsraad heeft zijn onvrede uitgesproken over de gang van zaken. De raad denkt dat de nu vastgestelde overschrijding de ware reden is van de beëindiging van tijdelijke contracten. In een brief aan de directie schrijft de raad: ‘De medezeggenschapsraad heeft de indruk dat het financiële tekort afgewenteld wordt op deze personeelsleden en keurt dit ten sterkste af.’

Los van de nu vastgestelde overschrijding moet de Faculteit Gamma in opdracht van de Raad van Bestuur al 3,5 procent per jaar inleveren. Dat percentage kan groter worden bij dalende studentenaantallen. In het lopende boekjaar 2002 heeft Gamma eenmalig ontheffing van die bezuinigingsdoelstelling gekregen op voorwaarde dat die het volgend jaar wordt ingehaald.
Het budget voor 2002 bedraagt ongeveer 10,3 miljoen euro, het volgend jaar krijgt de faculteit slechts 8,9 miljoen euro. Dat komt neer op een bezuiniging van 12,3 procent.

De faculteitsdirecteur wilde tot nu toe nog niet van een echte ‘reorganisatie’ spreken, maar stelt in een brief aan de medewerkers vast, dat daaraan nu niet valt te ontkomen. De reorganisatie zal worden gespreid over de periode tot januari 2005. Een reorganisatieplan is nog niet gereed. Naar verwachting eind mei ligt een conceptplan op tafel bij de Raad van Bestuur en de vakcentrales. Formeel is er pas sprake van een reorganisatie als de vakorganisaties hun goedkeuring hebben gegeven aan het plan.
Intussen probeert de directie de interne mobiliteit te bevorderen. Medewerkers krijgen binnenkort een enquête toegestuurd, waarin ze kunnen aangeven waar hun belangstelling ligt en of ze eventueel elders binnen de faculteit willen werken. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?