Terug naar overzicht

Accountancy en Bedrijfseconomie één cluster

De opleidingen Accountancy (AC) en Bedrijfseconomie (BE) gaan vanaf september verder als cluster. Hoofd van het cluster wordt Rien Brouwers, nu opleidingshoofd Bedrijfseconomie. Er is gekozen voor clustering van de twee opleidingen vanwege de grote samenhang tussen de vakgebieden van AC en BE. Studenten krijgen door de samenvoeging meer keuzemogelijkheden voor leerroutes.
De faculteitsmedezeggenschapsraad heeft dinsdag 25 juni ingestemd met het voorstel van de directie tot clustering van de opleidingen. Wel plaatste de raad kanttekeningen bij het voorstel. Als in de toekomst andere opleidingen geclusterd worden, moeten de betrokken docenten eerder op de hoogte gesteld worden van de plannen van de directie. Ook wil de raad het plan van aanpak voor de clustering van Accountancy en Bedrijfseconomie tijdig in zijn bezit hebben.
Op korte termijn heeft de clustering van de opleidingen geen grote gevolgen voor het voortbestaan en de inrichting van beide opleidingen. AC en BE richten zich op verschillende beroepen en hebben een eigen beroeps- en opleidingsprofiel. In januari 2003 wordt de definitieve structuur van het cluster vastgesteld.
Alle docenten van de opleidingen AC en BE gaan mee over naar het cluster. De directie stelt voor om de totale groep docenten onder te verdelen in vier tot zes kerngroepen. Voordeel van het cluster is voor de docent dat hij zich beter kan profileren binnen zijn eigen discipline. Ook is er meer variatie in het takenpakket mogelijk.
Hoofd opleiding Accountancy, Hans van Oostrum heeft aangegeven een grotere rol te gaan spelen in het landelijk overleg van Accountancyopleidingen, wat neerkomt op een halve baan. Binnen het cluster blijft hij coördinerende taken voor de AC-opleiding uitvoeren.
Landelijk speelt de discussie over het samenvoegen van opleidingen tot domeinen of clusters, de zogenaamde brede bachelors. De economische opleidingen hebben hierover advies uitgebracht aan de HBO-raad. Ze pleiten voor vijf clusters: Finance and accountancy, Marketing, Management, Tourism and facility management, Communications and languages.
Aan de Hogeschool Brabant zal dit leiden tot de clusters Commerciële Economie/Communicatie en Management, Economie & Recht/Small Business & Retail Management, waarbij zich op termijn de opleiding Personeel & Arbeid kan voegen.
Het hbo wil af van de versnippering in het hoger economisch onderwijs. Gestreefd wordt naar breed georiënteerde bachelors, waarin de ongeveer veertig economische opleidingen van nu ondergebracht moeten worden.
Eind maart uitte werkgeversorganisatie VNO-NCW nog stevige kritiek op de versnipperingsdrang van hogescholen. Door de opleidingen terug te brengen naar een aantal hoofdstromen zou de kwaliteit beter meetbaar worden en het aanbod weer overzichtelijk, aldus VNO-NCW. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?