Terug naar overzicht

Gedrag opnemen in studentenstatuut

Dat studenten zich als een goed student horen te gedragen, lijkt vanzelfsprekend. Toch adviseert het College van Beroep Bijzonder Onderwijs de Raad van Bestuur dit op te nemen in het studentenstatuut. Ook moet worden vastgelegd dat de Raad een student sancties mag opleggen als deze niet aan die verplichting voldoet. Zo wordt duidelijk dat aan het gedrag van studenten nog andere eisen worden gesteld dan het nakomen van huisregels en ordemaatregelen.
Het College deed deze uitspraak naar aanleiding van het beroep dat een student van de Faculteit Economie & Management aantekende tegen een besluit van de Raad van Bestuur. De student was voor drie maanden geschorst.
Tijdens zijn eerstejaarsstage hield de student een ‘dagboek’ bij, waarin hij bedrijfsgegevens vermeldde en waarin hij zich uitliet over personeelsleden van het bedrijf en anderen. Na het printen van het ‘dagboek’ bleef er een pagina achter in de printer, die de bedrijfsleider onder ogen kreeg. De student kreeg daarop van het bedrijf te horen dat hij niet meer welkom was en dat zijn stage werd ingetrokken.
De faculteit stelde de Raad van Bestuur vervolgens voor de student sancties op te leggen. De student werd geschorst voor het eerste kwartaal en kreeg geen vervangende stage.
Het College van Beroep oordeelde dat de schorsing niet in verhouding staat tot de ernst van de misdragingen van de student. In het ‘dagboek’ waren geen uiterst gevoelige bedrijfsgegevens opgenomen, er was geen sprake van smaad, maar van eenvoudige belediging. Ook was het niet de bedoeling om het ‘dagboek’ openbaar te maken.
Het College onderschrijft de stelling van de Raad van Bestuur dat de student zich in zijn ‘dagboek’ respectloos over zijn medemens heeft geuit. Deze uitingen hadden echter buiten beschouwing moeten blijven bij het bepalen van de sancties. Het College oordeelde dan ook dat de Raad van Bestuur de schorsing onmiddellijk ongedaan moest maken. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?