Terug naar overzicht

Academies bepalen gebruik 50 euro-regel

De academies van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch bepalen zelf of zij de 50 euro-maatregel hanteren of dat zij deze regeling ongebruikt laten. Dit verklaarde Anneke Nijenhuis, lid van de Raad van Bestuur, na afloop van een vergadering met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) op dinsdag 14 januari.

Sinds begin dit studiejaar kunnen studenten die zich te laat inschrijven voor tentamens alsnog deelnemen als zij 50 euro administratiekosten betalen. De regel is omstreden omdat de Raad van Bestuur en HMR het oneens zijn over de te hanteren medezeggenschap. Volgens de HMR is het een hogeschoolbrede maatregel en zou deze aan dit orgaan moeten worden voorgelegd. Volgens de Raad van Bestuur betreft het een afspraak tussen de academiedirecteuren onderling. ‘Daarmee moge het helder zijn dat het bij de academies thuishoort’, zei Anneke Nijenhuis, lid van de Raad van Bestuur, tijdens de vergadering. Dit betekent dat de directeuren de regel moeten voorleggen aan de Academieraden.
De medezeggenschapsraad verzet zich hier tegen. Voorzitter Peer Trepels: ‘In feite creëer je zo een nieuw orgaan dat op hogeschoolniveau iets invoert en het ter goedkeuring legt bij de Academieraden. Dat is een oneigenlijk gebruik van gezamenlijke afspraken van de directies. Of je beslist iets per academie en dat leg je voor aan de Academieraad, of je neemt een hogeschoolbreed besluit en dat moet worden goedgekeurd door de HMR.’
Nijenhuis wierp tegen dat de academies niet verplicht zijn de 50 euro-regeling in te voeren. Daarbij bracht zij te berde dat de directeuren ook over andere onderwerpen gezamenlijke afspraken maken, zoals brochures en kwaliteitszorg. ‘Wij blijven hierover van mening verschillen’, concludeerde zij.
De HMR opperde dat de invoering van de 50 euro-regeling niet de schoonheidsprijs verdient. Deze zou in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de afzonderlijke opleidingen moeten staan. Dat is in een aantal gevallen niet gebeurd. Ook zou de regeling – als het een gelegenheid is van de academies – ter goedkeuring aan de Academieraden moeten zijn voorgelegd, wat ook niet overal is gebeurd
Afgesproken is dat de Raad van Bestuur bij de academiedirecties de gang van zaken nagaat en de HMR zijn licht opsteekt bij de Academieraden. In een van de volgende vergaderingen van de Hogeschool Medezeggenschapsraad komt de 50 euro-maatregel terug op de agenda. Ook zal het meer principiële punt van de bevoegdheden van het directeurenoverleg gekoppeld aan de medezeggenschap aan de orde komen. ‘Eerst moeten we er intern zien uit te komen. Lukt dat niet dan wordt het voorgelegd aan de Geschillencommissie’, zei Trepels. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?