Terug naar overzicht

‘Onderwijskundigen moeten uit ivoren toren komen’

Onderwijskundigen moeten meer samenwerken met mensen uit de praktijk. Volgens de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) moet minister Van der Hoeven geld vrijmaken voor ’transdisciplinair onderzoek’, waar scholen iets aan hebben.

De AWT schrijft dat het onderwijskundig onderzoek in Nederland weliswaar van topniveau is, maar de betekenis voor de onderwijspraktijk gering. Daarmee herhalen ze de kritiek die een commissie van deskundigen in maart 2002 al uitte.
Onderwijskundigen moeten zich volgens de AWT meer bezighouden met praktische vragen die op scholen leven, zoals de gevolgen van onderwijsvernieuwingen en de achterstanden van allochtone leerlingen. Nu is wetenschappelijke interesse meestal de leidende factor voor onderzoekers.
Volgens de AWT moet het ministerie van Onderwijs geld uittrekken om transdisciplinair onderzoek te stimuleren. Daarin werken onderwijskundigen samen met leraren en schooldirecteuren om onderzoeksvragen te formuleren die op de dagelijkse praktijk aansluiten.
Van die investering verwacht de raad meer heil dan van extra onderzoeksgeld voor de lerarenopleidingen, die volgens de AWT ‘de zwakste schakel in de kennisketen’ vormen. De lerarenopleidingen doen er goed aan hun contacten met onderwijs- en onderzoeksinstellingen te versterken, bijvoorbeeld door de docenten af en toe stage te laten lopen op basis- en middelbare scholen.
Tegelijk met de brief van de AWT verscheen een aanvullend advies van de Onderwijsraad. Die spreekt steun uit voor de voorstellen van de AWT, en vindt dat onderwijzers meer gebruik moeten maken van hun in de cao vastgelegde recht op ‘deskundigheidsbevordering’. (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?