Terug naar overzicht

Snelkookteam ontwart knoop huisvesting

De gordiaanse knoop, waarin de huisvestingsplannen van de Hogeschool Brabant waren geraakt, is ontward. In een ‘pressure-cooker’ – een tweedaagse werkgroep met interne en externe deskundigen – zijn de drie samenhangende aspecten vloeroppervlak, kwaliteit en beschikbaar budget per organisatieonderdeel onder de loep genomen. Daaruit zijn volgens de deelnemers nuanceringen en besparingen op onderdelen tevoorschijn gekomen, die een goed plan mogelijk maken, dat toch betaalbaar is.

Ook de externe adviseurs, de Brink Groep, en de beoogd architect voor Breda, Rienks, hebben ‘ja’ tegen het bijgestelde plan gezegd. Volgens Wim Doors, portefeuillehouder in het bestuur voor de huisvestingsplannen van de Hogeschool Brabant, is de overeenstemming te danken aan de ‘grote inzet’ van alle deelnemers. Naast de externe deskundigen zaten ook functionarissen van de ondersteunende diensten en leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) aan tafel. Zij zien het nieuwe plan allemaal zitten.

Doors voelde na de tweedaagse naar eigen zeggen ‘een zware last van zich afvallen’. Als de problemen niet waren opgelost, zou hij de volgende maand met een minder prettig gevoel met pensioen zijn gegaan. Vooral in 2002 stapelde zich rondom het huisvestingstraject probleem op probleem. Zo ontstond verschil van mening met de externe adviseur Twynstra Gudde, en lukte het maart niet de factoren oppervlakte, kwaliteit en kosten met elkaar in overeenstemming te brengen.
Frans Loots, lid van de GMR en deelnemer aan de ‘pressure-cooker’ was de afgelopen periode uiterst kritisch over het uitblijven van resultaten. Nu zegt hij: ‘Ik moet toegeven, dat er werkelijk een positieve wending aan het proces is gegeven.’

De plannen moeten nog door de Raad van Bestuur worden overgenomen, en door de Raad van Toezicht worden gefiatteerd. Daarna moet de GMR instemming verlenen, omdat het voorstel afwijkingen vertoont ten opzichte van het anderhalf jaar geleden goedgekeurde plan.
Zo blijkt er na preciezere metingen minder bestaand vloeroppervlak voor verbouw in aanmerking te komen: 17.000 in plaats van 20.000 vierkante meter. Het globale criterium ‘hoge kwaliteit’ uit het oorspronkelijke Plan van Eisen is nu genuanceerd voor de verschillende ‘functiegroepen’. De belangrijkste functiegroep wordt nu op beide locaties (Breda en Tilburg) het Leer- & Innovatie Centrum (LIC), dat ook in het meerjarenbeleidsplan ‘Focus op Verbetering’ een centrale positie heeft gekregen. In Breda zal het LIC in een nieuw gebouw naast het huidige aan de Hogeschoollaan worden gevestigd. Daar komen tevens niet gebonden studentenvoorzieningen, zoals de aula, winkeltjes en dergelijke. In Tilburg komt een LIC op de hoek van de Prof. Cobbenhagenlaan en de Academielaan, waar nu de kantine staat.
De oppervlakte- en kwaliteitseisen die aan de LIC’s worden gesteld worden in de plannen nader geconcretiseerd. Hetzelfde geldt voor andere functiegroepen, zoals generieke onderwijsruimten, specifieke onderwijsruimten, diverse werkruimten voor medewerkers, algemene studentenvoorzieningen en facilitaire ruimten.
Op dat uitgwerkte niveau waren de programma’s nog niet doorgerekend. De adviesbureaus hadden tot nu toe globale normen voor oppervlakte en kwaliteit gehanteerd. Door de kosten per functiegroep te berekenen heeft de werkgroep nuances in kwaliteit kunnen aanbrengen en ‘lucht’ uit de ramingen kunnen halen. Zo kon men na de nieuwe calculaties vaststellen dat in de globale berekeningen tot nu toe veel te veel toiletten waren voorzien.

In het nieuwe plan is 3000 vierkante meter te huren ruimte opgenomen, waarin vooral ‘back-office’-voorzieningen worden gepland. De werkgroep heeft bovendien gekeken naar een slimme fasering van sloop- en bouwactiviteiten, waardoor de continuïteit van het onderwijs minimaal in het geding komt. In Breda zal het gebouw aan de Lovensdijkstraat om die reden pas worden afgestoten als de bouw- en verbouwactiviteiten aan de Hogeschoollaan achter de rug zijn. In Tilburg

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?