Terug naar overzicht

Groen licht voor meerjarenbeleidsplan

Na diverse weigeringen heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vorige week eindelijk instemming gegeven aan het meerjarenbeleidsplan van de Raad van Bestuur. De toezegging dat een apart kaderstellend stuk over het op te richten Leer- & Innovatiecentrum (LIC) ter instemming zal worden voorgelegd gaf de doorslag.
Hoewel de GMR in meerderheid erkent, dat de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch aan een ingrijpende verandering toe zijn, weigerde men tot nu toe akkoord te gaan, vooral vanwege de onduidelijke plaats van het LIC in het toekomstige onderwijs. Een mondelinge toelichting door de Raad van Bestuur had de GMR eerder niet overtuigd. Op 4 juni had de medezeggenschapsraad om de ontwikkeling niet te frustreren weliswaar groen licht gegeven voor het reorganisatietraject, maar de plannen rond het LIC waren daarvan uitgezonderd.
Daarmee kon de Raad van Bestuur niet uit de voeten: het was alles of niks.In een gesprek om uit de impasse te komen, zegde de Raad van Bestuur vervolgens toe een apart plan voor het LIC ter instemnming aan de GMR voor te leggen. Ook zal instemming worden gevraagd op de conclusies die de Raad van Bestuur te zijner tijd trekt uit de rapportages van de vele projecrtgroepen, die onderdelen van het meerjarenplan aan het uitwerken zijn. Met die belofte had de meerderheid van de raad vrede, waarop de instemming alsnog werd verleend. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?