Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad: brandbrief reorganisatie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is niet te spreken over de manier waarop de Raad van Bestuur met de komende reorganisatie omgaat. De GMR heeft daarom besloten een open ‘brandbrief’ tot het bestuur te richten en de Raad van Toezicht in te schakelen.
Men is vooral boos over gebrek aan informatie. Volgens de GMR circuleert onder het management van de hogeschool een reorganisatieplan, waarover men niet is ingelicht. Ook wordt gewezen op mededelingen in de nieuwsbrief ‘Focus op verbetering’ over een nieuw besturingsmodel en de inschakeling van een interim-manager voor de herstructurering van de ondersteunende diensten per januari a.s. Vooral over dat laatste onderdeel signaleert men veel onrust onder medewerkers, die niet weten wat er met hun positie en hun taken gebeurt.
Waarnemend raadsvoorzitter Peer Trepels sprak gisteren in de GMR-vergadering de vrees uit, dat de Raad van Bestuur ‘kennelijk de regie kwijt is’: ‘De herstructurering van de ondersteuning zou door 5 miljoen euro efficiencyverbetering de financiële bodem voor het hele meerjarenbeleidsplan moeten opleveren. En nu, vier maanden voor de invoering van de nieuwe ondersteuningsstructuur, constateert men dat er alleen maar plannen liggen die niets opleveren.’

Voor de zomervakantie werd een moeizaam akkoord tussen de Raad van Bestuur en de GMR bereikt over het meerjarenbeleidsplan ‘Focus op verbetering’. Daarin werden onder meer afspraken gemaakt over regelmatige en tijdige verstrekking van informatie door het bestuur over de deelplannen. De GMR herinnert daaraan.
Enkele weken geleden verzocht de Raad van Bestuur de GMR om medewerking aan verkorte procedures bij het nemen van beslissingen. Het Dagelijks Bestuur van de medezeggenschapsraad antwoordde daarop dat daar tijdige informatieverstrekking voor nodig zou zijn. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?