Terug naar overzicht

PABO boekt weinig vooruitgang

De PABO in Breda staat nog niet op de rails. Uit het visitatierapport dat vandaag gepresenteerd werd en waarin de kwaliteit van negentien pabo’s wordt besproken, blijkt dat de Bredase PABO sinds de vorige visitatie weinig vooruitgang heeft geboekt.

De opleiding heeft onvoldoende visie op het beroep waarvoor ze opleidt, vindt de visitatiecommissie. De samenhang tussen de diverse vakken rammelt en de manier van toetsing is niet in orde. De propedeuse functioneert niet goed als selectie-element.
De organisatie van de PABO is niet op orde. Hierdoor kwam de visitatiecommissie tot de pijnlijke conclusie dat de voortgang sinds de vorige visitatie te gering was. De visitatiecommissie Leraar Basisonderwijs bezocht de Bredase PABO eind vorig jaar.
Er waren ook lovende woorden. ‘De commissie is van oordeel dat het team van docenten betrokken is bij het wel en wee van de opleiding en hart heeft voor de studenten. Indien juiste keuzes worden gemaakt en goede sturing wordt gegeven, dan kunnen binnen enkele jaren goede resultaten worden bereikt.’ De keurmeesters vonden ook dat de opleiding wel capabele onderwijzers op de markt zet.
In de nationale studentenenquête van de Keuzegids Hoger Onderwijs, die vorige week verscheen, scoorde de PABO Breda ook al niet zo goed. Vooral op de onderdelen ‘roosters en tentamens’ en ‘studeerbaarheid’ haalde de PABO slechte punten.
Begin dit schooljaar bleek ook al dat de PABO niet meeprofiteerde van de hernieuwde belangstelling voor het onderwijsvak. Terwijl elders het aantal aanmeldingen voor de voltijdopleidingen toenam, bleef dat in Breda gelijk. De school wijt dit aan het negatieve imago dat nog steeds aan de school kleeft en dat voortkomt uit de onvrede onder studenten over de ‘kleine kwaliteit’ van de opleiding. Met het project ‘PABO in de steigers’, dat vorige maand werd afgerond, heeft de faculteit gewerkt aan verbetering. (TdO/HOP, PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?