Terug naar overzicht

Geen instemming met deelplannen nieuwe organisatie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft gisteren zijn instemming onthouden aan vier deelplannen in het kader van de herstructurering van de organisatie.
De plannen voor het Leer- & Innovatiecentrum (LIC), de academies nieuwe stijl en de herstructurering van de ondersteuning in drie centrale diensten werden te licht bevonden.
Belangrijkste kritiek op het plan voor het LIC en de kadernotitie over de verhouding tussen onderwijsuitvoering en LIC was de onduidelijke afbakening van bevoegdheden. Al sinds het ontstaan van de plannen bestaat er bij een deel van het onderwijspersoneel argwaan tegen de rol die het LIC gaat spelen. Docenten vragen zich af in hoeverre hun rol wordt ondermijnd door didactische kaders die door het LIC worden opgesteld. Vooral vanwege de problemen die de GMR heeft met de relatie tussen onderwijs en LIC kreeg ook de notitie over de academies geen groen licht.
De vierde notitie, die over de drie nieuwe ondersteunende diensten, opgesteld door interim-manager Tjibbe Stelwagen, kreeg evenmin instemming. De overgang van de ondersteunende functies naar de nieuwe organisatie wekte de laatste weken veel onrust op de werkvloer, doordat over de positie van een groep ondersteunende medewerkers in faculteiten en academies geen duidelijkheid kon worden gegeven. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?