Terug naar overzicht

Profielen studiehuis gelijkwaardiger

De profielen in de bovenbouw van havo en vwo krijgen vanaf 2007 een duidelijker eigen gezicht, en worden gelijkwaardiger qua zwaarte. Elk profiel omvat drie verplichte vakken, een profielkeuzevak en één geheel vrij te kiezen vak.

Minister Van der Hoeven zegde dit eind oktober al toe in de Kamercommissie voor onderwijs, en heeft het uitgewerkte plan nu voor goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Kamer was veel kritiek op het feit dat de twee exacte vwo-profielen (natuur en gezondheid respectievelijk natuur en techniek) teveel overlapten en teveel van elkaar in zwaarte verschilden.

Een profielkeuzevak is een vak, dat een zinvolle verbreding en/of verdieping in het profiel kan aanbrengen. In het profiel natuur en techniek zijn wiskunde B, natuurkunde en scheikunde verplicht. Met die drie vakken is volgens de minister een voldoende brede basis gelegd voor de meeste vervolgopleidingen waarop het profiel voorbereidt. Als profielkeuzevakken gelden een nieuw te ontwikkelen geïntegreerd bètavak, informatica, biologie en wiskunde AB.
Dat nieuwe geïntegreerde bètavak wordt ook een profielkeuzevak voor het profiel natuur en gezondheid. Naast de verplichte vakken wiskunde AB, biologie en scheikunde kan daar eveneens gekozen worden voor natuurkunde, lichamelijke opvoeding 2 en aardrijkskunde. Dit profiel bereidt niet alleen voor op (para)medische vervolgopleidingen (vandaar het vak lichamelijke opvoeding), maar ook op de meer ‘zachte’ bèta-opleidingen. Die zijn gericht op de opleidingen rond levenswetenschappen, landbouw en natuurlijke omgeving.
De zogeheten bètalobby heeft er lang op gehamerd dat de verlichting van het studiehuis ten koste zou gaan van een degelijke voorbereiding op exacte studies. In eerste instantie kwam de minister daarop met de concessie van een vierde verplicht vak in het profiel natuur en gezondheid. Daardoor zou dit profiel echter veel zwaarder worden dan natuur en techniek en de twee ‘sociale’ profielen (economie en maatschappij respectievelijk cultuur en maatschappij).

Met het huidige plan ziet de minister af van haar eerdere toezegging. Zij wijst erop dat het onderwijs in de bètavakken in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker moet worden gemaakt, zodat meer leerlingen worden uitgedaagd om een bèta-vervolgopleiding te kiezen. Daarvoor zou de grotere differentiatie zorgen. Verder wil Van der Hoeven de bètavakken zo snel mogelijk ook inhoudelijk vernieuwen. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?