Terug naar overzicht

Alsnog instemming met nieuwe organisatiestructuur

Vanmiddag heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) alsnog ja gezegd tegen de herstructurering van de organisatie.
De nieuwe structuur is sinds 1 januari van kracht, maar de GMR kon nog niet instemmen omdat men de vier notities waarin de organisatieverandering was vervat onder de maat vond. Onderhandelingen de afgelopen week tussen het Dagelijks Bestuur van de GMR en de Raad van Bestuur leidden vrijdag tot een convenant waarin nadere afspraken over de voortgang worden gemaakt. Veel aspecten die de GMR onvoldoende vond uitgewerkt worden volgens het convenant in afzonderlijke nota’s later aan de GMR voorgelegd.
Onderwerpen die aldus nader aan de orde komen zijn: flexibilisering van het onderwijs, dienstverlening aan studenten, werken in ‘resultaatverantwoordelijke eenheden’, criteria en procedures rond het gebuik van innovatiegelden, contractactiviteiten, de inrichting van de International School, en de positie van het kunstonderwijs.
Over het op te richten Leer- en Innovatiecentrum (LIC) zullen de dienstenraad en de GMR nadere plannen krijgen van het nieuwe management. Het jaar 2004 geldt niet als bezuinigingsjaar voor het LIC.
De Raad van Bestuur zal nadere verduidelijking geven over de rol van docenten in relatie tot het LIC. De nieuwe leidinggevenden van de drie ondersteunende eenheden komen met nadere voorstellen voor de bezuiniging van 20 procent in hun diensten. De plannen worden aan de medezeggenschapsraden voorgelegd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?