Terug naar overzicht

Vertrouwelijke informatie over efficiencyslag moet GMR overtuigen

Om te kunnen instemmen met de nieuwe organisatiestructuur van de Avans Hogeschool heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vier aanvullende afspraken met de Raad van Bestuur losgepeuterd. Een van de afspraken werd vanmiddag onmiddellijk ingelost: de Raad van Bestuur gaf vertrouwelijk inzage in een nog niet gepubliceerd plan, waarin de voorgenomen 20 procent efficiency-bezuiniging op de ondersteunende diensten wordt uitgewerkt.
In een extra vergadering vanmiddag kreeg de GMR van de Raad van Bestuur nog drie toezeggingen. Met de commissie P&O van de GMR wordt op korte termijn gesproken over het personeelsbeleid rond de herstructurering. Daarover had de GMR weinig in de stukken aangetroffen. De GMR wil proberen op basis van de aanvullende gegevens over twee weken alsnog tot besluitvorming te komen.
Ook zal worden onderzocht waar het fout is gegaan met de vaststelling van de nieuwe namen voor de academies, en of het haalbaar is daaraan op korte termijn nog iets te veranderen. Hier en daar bestaan grote bezwaren tegen de naamgeving van nieuwe academies, die overigens aan de bestaande faculteits- en academiedirecties is voorgelegd. In de verdere toekomst is het aan de nieuwe academieraden om te bezien of bijstellingen gewenst zijn, zo beloofde de Raad van Bestuur.

Vlak voor Kerstmis strandden de pogingen om nog voor het einde van het jaar de handen op elkaar te krijgen voor de vier deelplannen waarin de herstructurering is beschreven. De GMR vond de plannen onder de maat en mistte samenhang.
Crisisberaad tussen de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de GMR leidde vervolgens tot een zodanige formulering van de afwijzing dat de nieuwe organisatie toch per 1 januari kon ingaan. De afwijzing werd uiteindelijk niet als een ‘nee’ uitgelegd, maar als een weigering om op dat moment een besluit te nemen. Daarmee was de weg voor de Raad van Bestuur vrij om de structuurwijziging door te voeren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?