Terug naar overzicht

Personeel ingedeeld volgens vereenvoudigd ‘functieboek’

Alle medewerkers van Avans Hogeschool krijgen een nieuwe functie. Vandaag hebben de directeuren van academies en diensten hun concept-plaatsingsplannen ingediend. Daarin hebben zij al hun medewerkers een functie gegeven aan de hand van een nieuw ‘functieboek’.
Hoe dat functieboek er uitziet is maar bij enkelen precies bekend. Wel is meegedeeld dat het grote aantal – meer dan tweehonderd – functiebeschrijvingen is teruggebracht tot ongeveer zeventig (en niet twintig zoals abusievelijk in de nieuwsbrief Focus op Verbetering werd vermeld).
De nieuwe functies zijn ‘generiek’. Aangegeven wordt alleen wat in het algemeen het soort werkzaamheden is (bijvoorbeeld adviseren of beleidsondersteuning) en wat het niveau van de functie is. Allerlei specifieke aspecten staan niet meer in de functiebeschrijving vermeld. Zij worden in de taakopdracht aan de medewerker meegegeven.

Een gevoelig punt is de inschaling. Hoewel het beeld nog niet definitief is, wordt er bij het management van uitgegaan dat de salarisschalen in het nieuwe functiegebouw gemiddeld lager zullen uitvallen. Wel worden bestaande inschalingen van medewerkers gerespecteerd, zodat niemand er financieel op achteruit gaat.
Sommige medewerkers hebben over hun nieuwe functie inmiddels een gesprek met hun leidinggevende gehad, anderen niet. ‘Waarschijnlijk een kwestie van tijddruk’, legt Lex Polman, het hoofd van de afdeling P&O, uit. Alle managers moeten zich hoe dan ook aan een strak tijdschema houden, zodat per 1 september alle functies duidelijk zijn.
Tussen nu en dan zijn onder meer bezwaartermijnen voorzien die in acht moeten worden genomen. Daaraan voorafgaand is een periode ingelast waarin betrokkenen ‘informeel bezwaar’ kunnen maken. Dit om formele procedures indien mogelijk te vermijden. Volgende week moeten daartoe alle medewerkers door hun leidinggevende geïnformeerd zijn.
De formele fase gaat in op 7 mei. Dan worden de plaatsingbrieven door P&O opgesteld. Uiterlijk 12 mei worden ze aan de medewerkers ter hand gesteld. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?