Terug naar overzicht

OCW moet bedrijfscultuur aanpassen

Het ministerie van Onderwijs moet het controlebeleid verder verbeteren, om in de toekomst onregelmatigheden te voorkomen. Risicoanalyses zouden meer aandacht moeten krijgen. Desalniettemin ziet de Algemene Rekenkamer vooruitgang in de bestrijding van fouten, ondermeer door het werk van de commissie-Schutte.
Dat is te lezen in het jaarlijkse rapport over de begrotingscontrole die de Rekenkamer uitvoert in het kader van de jaarlijkse ‘woensdag, gehaktdag’. Het werk van Schutte wordt gezien als een ‘incidentele compensatie van het ontoereikende’ structurele beleid om fouten en onduidelijkheden tegen te gaan. Verder schort het nog aan de bedrijfscultuur bij OCW: hoewel er door de Rekenkamer is aangedrongen op meer scholing en begeleiding van medewerkers op dit gebied, wordt uit de begrotingsstukken van OCW geconcludeerd dat hiervan in 2003 nauwelijks sprake is geweest.
In de notitie wordt aangedrongen op een spoedige afronding van het vervolgonderzoek naar de ‘hbo-fraude’. Omdat de terugvorderingen nog niet zijn begonnen en bij een aantal instellingen nog geen conclusies getrokken zijn over de onregelmatigheden – hetzij door complicaties, hetzij door tegenwerking – hebben de rekenmeesters van het rijk maar liefst 543 miljoen euro aan bekostigingsgeld onder de post ‘onzekerheden’ geplaatst.
De IB-Groep, jarenlang een zorgenkindje op de onderwijsbegroting, heeft in 2003 weer vooruitgang geboekt. Desalniettemin is er voor 15,6 miljoen euro aan fouten geconstateerd, onder meer door fouten bij gegevensmutatie. Als het gaat om risicoanalyses op bijvoorbeeld het gebied van uitwonendencontroles is er winst geboekt. In de toekomst moet de IB-Groep extra aandacht besteden aan de inschrijvingscontrole. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?