Terug naar overzicht

Toelating kenniswerkers sneller en goedkoper

Nederland wordt beter toegankelijk voor kennismigranten. Deze goed verdienende buitenlanders hebben voortaan nog te maken met één loket, één procedure en één vergunning. Verblijfsaanvragen worden binnen twee weken afgehandeld. Bovendien worden de leges fors verlaagd.
Met deze besluiten komt het kabinet tegemoet aan de vele klachten van bedrijven en universiteiten over de veel te trage procedure en de hoge legeskosten. Het Innovatieplatform heeft hier ook op aangedrongen, om de kenniseconomie te stimuleren.
Een kennismigrant is gedefinieerd als een migrant die naar Nederland komt voor arbeid met een bruto-inkomen vanaf 45.000 euro. Het inkomenscriterium geldt niet voor promovendi die in dienst treden bij een onderwijs- of onderzoeksinstelling en evenmin voor post-doctoralen en universitair docenten onder de dertig jaar.
Bedrijven en instellingen kunnen voor de toelating van kennismigranten een convenant met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sluiten. Zij komen dan in aanmerking voor de verkorte procedure voor het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De werkgever moet zorgdragen voor de aanvraag, en heeft een zorgplicht voor de werknemer.
Kennismigranten met een contract voor onbepaalde tijd krijgen een vergunning voor vijf jaar. In geval van een contract voor bepaalde tijd, wordt de vergunning verleend voor de duur van het contract met een maximum van vijf jaar.
Studenten worden niet aangemerkt als kennismigrant. Zij krijgen een verblijfsvergunning voor één jaar, jaarlijks te verlengen. Onderwijsinstellingen kunnen voor de toelating van studenten gebruik blijven maken van de verkorte mvv-procedure.
De legeskosten voor verlengingen en reguliere aanvragen voor onbepaalde tijd worden fors lager (respectievelijk tot 235 euro en 696 euro). De leges voor gezinshereniging worden evenwel duurder (505 euro). Wel wordt er een gezinstarief ingevoerd. Dat is gunstig voor kenniswerkers die zich met hun gezin in Nederland willen vestigen. Met de invoering van een gezinstarief komt het bestaande tarief voor kinderen onder de twaalf jaar te vervallen.
De kabinetsplannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?