Terug naar overzicht

Van der Hoeven laat Rekenkamer kijken naar ‘graaicultuur’

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft aangekondigd dat ze de vermeende graaicultuur op haar departement onder de loep laat nemen. Dat heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Daar ontstond vorige week grote onrust, nadat diverse oppositiepartijen een alarmerende brief van een groep anonieme OCW-ambtenaren ontvingen.
Het ene onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre de benoemingen van hoge ambtenaren tot stand zijn gekomen, en of de toelagen, bonussen en onkostenvergoedingen op een juiste manier zijn toegekend en afgehandeld. OCW laat dit onderzoek uitvoeren door een extern bureau. Daarnaast inventariseert de Algemene Rekenkamer de toelagen bij OCW, en worden die bovendien gecontroleerd op rechtmatigheid. Ook houdt de organisatie het financiële beheer kritisch tegen het licht.

Met de onderzoeken wil minister Van der Hoeven de Tweede Kamer laten zien dat ze de bij de oppositie geplaatste klachten serieus neemt. In de brief die de oppositiepartijen ontvingen, werd een zeer negatief beeld geschetst van de bestuurscultuur op het departement waarin topambtenaren ‘graaien uit de ruif van miljoenen euro’s van gemeenschapsgeld’. Ambtenaren die zich tegen deze praktijken hebben verzet, zouden van het departement zijn verdwenen.

De Tweede Kamer liet weten geschokt te zijn door de brief, en ook minister Van der Hoeven was ‘onaangenaam verrast’. Ze zei het te betreuren dat de briefschrijvers niet eerst bij haar hebben aangeklopt. In de Tweede Kamer gaan al stemmen op voor een parlementair onderzoek. Van der Hoevens eigen CDA ziet hier vooralsnog geen aanleiding toe. ‘We zijn natuurlijk ook erg geschrokken door de berichten rondom het ministerie’, zegt kamerlid Jan de Vries. ‘Maar we vinden dat de minister voortvarend te werk gaat door twee onderzoeken uit te laten voeren, die wij als CDA-fractie natuurlijk kritisch gaan volgen.’

Het rumoer over de bestuurscultuur komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar kwamen ambtenaren in opspraak door de ‘Jamby-affaire’, waarin een miljoenencontract met Adam Curry moest worden afgekocht na fouten in de aanbestedingsprocedure. In het licht van de ‘hbo-fraude’ werd er bovendien door de linkse kamerfracties verzocht om behalve onderwijsinstellingen ook de bestuurscultuur van het departement te onderzoeken. Daar was toen geen meerderheid voor te vinden. CDA’er De Vries wijst er overigens op dat OCW – mede op verzoek van zijn partij – hard wordt gewerkt aan een cultuuromslag. ‘En dat gaat niet van vandaag op morgen, en dan komen er pijnlijkheden boven water. Worden er vervolgens onregelmatigheden geconstateerd, dan moeten onterechte toelagen worden teruggevorderd en wellicht zelfs disciplinaire maatregelen worden genomen.’
Overigens is De Vries er voorstander van de het toelagenonderzoek van de Algemene Rekenkamer wordt uitgebreid naar de andere departementen, omdat er ook bij Justitie fouten zouden zijn gemaakt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?