Terug naar overzicht

GMR dreigt met geschil over reiskostenvergoeding

Over de ‘regeling vergoeding dienstreizen’ zal de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad desnoods een formeel geschil met de Raad van Bestuur aangaan. In een brief aan de Raad van Bestuur claimt de GMR opnieuw een netto kilometervergoeding van 28 eurocent. De Raad van Bestuur vergoedt sinds 1 januari nog maar 18 eurocent.

De GMR verwijst in zijn brief naar een aantal ‘opmerkelijke gebeurtenissen’ uit het afgelopen half jaar, op grond waarvan men de Raad van Bestuur nu de wacht aanzegt.
De medezeggenschapsraad vindt het onjuist, dat de Raad van Bestuur in maart een regeling ter instemming aan de vakorganisaties heeft voorgelegd, terwijl de instemmingsbevoegdheid bij de GMR zou liggen. In de bewuste regeling wordt bovenop een basisvergoeding van 18 eurocent een extra tegemoetkoming in de reiskosten (mobiliteitstoeslag) betaald uit een fonds voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Bestedingen uit dat potje moeten met de vakbonden worden afgesproken. De GMR vindt dat echter maar een onderdeel van de regeling: de totale reiskostenregeling had alsnog aan de medezeggenschapsraad moeten worden voorgelegd.
Inhoudelijk is de GMR het ook niet met de regeling eens. De Raad van Bestuur heeft op 1 januari feitelijk de basisvergoeding teruggebracht van 28 eurocent tot 18 eurocent per kilometer, omdat de overheid de fiscale vrijstelling navenant verlaagd heeft. Maar de GMR vindt niet dat uit het één automatisch het ander volgt, en vindt dat er sprake is van een ‘eenzijdige’ wijziging van arbeidsvoorwaarden. Zo’n wijziging mag volgens het Burgerlijk Wetboek alleen worden doorgevoerd als de werkgever zulke zwaarwegende belangen heeft dat daarvoor ‘in redelijkheid en billijkheid de belangen van de werknemers moeten wijken’.
Ook verwijt de medezeggenschapsraad de Raad van Bestuur dat die niet inhoudelijk op diverse initiatiefvoorstellen heeft gereageerd. De GMR ‘zal dan ook een geschil hieromtrent niet ontwijken’. Van een formeel geschil is sprake, als de kwestie aanhangig wordt gemaakt bij een landelijke commissie, die in het leven is geroepen om arbitreren in conflicten tussen bestuurscolleges en medezeggenschapsraden van hogescholen.

‘Dit alles concluderend en overwegende heeft de GMR besloten niet in te stemmen met de regeling zoals die nu voor zou liggen en houdt vast aan een eerder ingenomen standpunt een netto kilometervergoeding van 28 eurocent te vigeren’, zo besluit de brief.

De medezeggenschapsraad blijft bij zijn eerdere advies aan de medewerkers bij declaraties de vertrouwde 28 eurocent als rekeneenheid te gebruiken en de te vergoeden bedragen ‘netto’ op te voeren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?