Terug naar overzicht

Motie van afkeuring tegen financieel beleid

Het financiële beleid van de Raad van Bestuur roept bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zo veel kritiek op, dat deze daarover een motie van afkeuring heeft uitgesproken. Avans Hogeschool werkt volgens de GMR zelfs met een ‘illegale begroting’.

De GMR zelf beschouwt de motie als een ‘ongebruikelijke en zwaarwegende stap’, maar ziet door een opeenstapeling van grieven geen andere uitweg. Men verwijt de Raad van Bestuur dat het een andere manier van begroten, het ‘nieuwe budgetmodel’, heeft ingevoerd zonder dat de GMR ermee heeft ingestemd.
Dat komt bovenop reeds bestaande grieven. Op eerdere bezwaren tegen het beleid heeft het bestuur volgens de GMR niet gereageerd. Met name heeft men de afgelopen jaren kritiek geuit op de financiële onderbouwing van het meerjarenbeleidsplan en de herstructurering van de ondersteunende diensten, en op de bezuinigingstaakstelling van 20 procent voor het nieuw op te zetten Leer- en Innovatiecentrum. ‘Op de brieven van de GMR is niet geantwoord’, schrijft de medezeggenschapsraad in een toelichting. ‘Zelfs het tot twee keer onthouden van instemming met het voorgenomen budgetmodel heeft geen enkel effect. Het voorgenomen beleid wordt gewoon geïmplementeerd.’

Volgens de GMR handelt de Raad van Bestuur in strijd met de wet, die voorschrijft dat de Raad van Bestuur bij niet-instemming óf met een aangepast voorstel; moet komen, óf het voorstel moet intrekken. Als dat niet binnen drie maanden is gebeurd vervalt het voorgenomen besluit. Conclusie van de GMR: ‘Avans werkt dus met een illegale begroting 2005!’

De ergernis is nog groter geworden door de bezuinigingsoperatie die de Raad van Bestuur vlak voor de kerstvakantie aankondigde. De GMR zegt daar niet in te zijn gehoord. De uitleg van de Raad van Bestuur dat een overschrijding met 10 miljoen dreigt, klopt niet, meent de medezeggenschapsraad: er zou slechts sprake zijn van een overvragen in deelbegrotingen door directeuren van academies en diensteenheden.
De GMR schrijft in zijn toelichting: ‘Op de werkvloer heerst grote verbazing, verontwaardiging en onbegrip over het ontstane “gat”. Zie bijvoorbeeld de brieven van enkele Academieraden. Bovendien vraagt menigeen zich af hoe dit kan en waarom de medewerkers hierop aangesproken moeten worden. Regelmatig wordt er de vraag gesteld of er sprake is van wanbeleid van bestuurders en managers.’
Ook verwijst de GMR naar de onduidelijkheid over bonussen die aan managers worden verstrekt. Vragen die daarover al vóór de zomervakantie aan de Raad van Bestuur werden gesteld, zijn nog steeds niet beantwoord. De verbazing op de werkvloer wordt daar volgens de medezeggenschapsraad alleen maar sterker door.

Tenslotte spreekt de GMR het vermoeden uit dat de te verwachten naheffing als gevolg van het onderzoek naar de ‘hbo-fraude’ door de commissie Schutte een rol speelt in de financiële problemen. In de voorlopige rapportage sloeg Schutte Avans Hogeschool voor minstens 1,3 miljoen euro aan. De GMR heeft echter horen verluiden dat de definitieve aanslag, die binnenkort wordt verwacht, een veelvoud daarvan is. De medezeggenschapsraad vindt dat het ministerie in deze kwestie veel valt te verwijten, maar dat ook de Raad van Bestuur ‘mogelijk een inschattingsfout in dezen heeft gemaakt’.
In zijn nieuwjaarstoespraak ontkende bestuursvoorzitter Harry Koopman dat claims van Schutte een rol spelen in de financiële problemen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?