Terug naar overzicht

‘Teken arbeidscontract niet’

De medezeggenschapsraad van de Academie voor Marketing en Business Management in Breda heeft medewerkers van de academie opgeroepen het nieuwe arbeidscontract niet te ondertekenen. Er zijn teveel onduidelijkheden.

De academieraad wil eerst weten waarom in het nieuwe contract de standplaats van de medewerkers niet genoemd wordt. Duidt dit op de mogelijkheid van gedwongen mobiliteit?
De raad vraagt zich ook af of in de nieuwe overeenkomst het arbeidsverleden niet opgenomen moet worden. Ook zijn er onduidelijkheden over het vermelden van het reorganisatieplan meerjarenbeleid 2003-2006 in het nieuwe contract. Is hier een sociaal plan aan gekoppeld? Dat is dan niet bekend bij de medewerkers.
Daarnaast wordt in het contract gezegd dat afspraken die per 1 september 2004 gelden, over bijvoorbeeld werktijden en verlof, van toepassing blijven. Maar geldt dit ook voor afspraken van vóór die datum?
De academieraad heeft deze vragen geformuleerd in een brief en die op 21 februari gestuurd aan de academiedirectie en Lex Polman, die namens de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning de contracten heeft ondertekend. Een antwoord heeft de raad nog niet ontvangen.
De academieraad van de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda heeft al wel antwoorden gekregen op vragen die via de academiedirectie schriftelijk aan Lex Polman zijn gesteld.
Deze raad wilde weten of het gaat om een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst omdat er staat ‘indiensttreding per’. Het antwoord hierop was dat niet gesproken wordt van ‘indiensttreding per’ maar ‘werkzaam bij’. Het arbeidsverleden blijft gewoon in stand.
Ook deze academieraad wilde weten of door dit nieuwe contract personeel gedwongen kan worden in een andere plaats te gaan werken. Dat klopt, antwoordt academiedirecteur Harrie van Beek namens Lex Polman. Maar volgens de beide heren was dat al zo en staat dit vermeld in het reorganisatieplan dat door de GMR en de bond is goedgekeurd en op basis van de CAO HBO is vastgesteld. ‘In sommige gevallen kunnen werknemers een passende functie in een andere standplaats krijgen’, schrijven Van Beek en Polman in hun antwoord.
Over het Meerjarenplan zoals vermeld in het contract maakt de AAFM-raad ook de opmerking dat een sociaal plan niet bij de medewerkers bekend is. Volgens Van Beek en Polman is een sociaal paragraaf bij het Meerjarenbeleidsoplan te vinden op de intranetsite van P&O.
De brief met antwoorden van Van Beek en Polman is in de vergadering van de academieraad op 8 maart besproken. De raad vindt dat voldoende geantwoord is op de vragen die zij hadden en dat personeelsleden nu zelf kunnen bepalen of ze wel of niet het nieuwe arbeidscontract ondertekenen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?