Terug naar overzicht

Veel kritiek op plan International Institute

Het plan om de International School op te waarderen tot ‘International Institute’ met een regiefunctie voor heel Avans Hogeschool ontmoet weinig steun vanuit de overige academies.
Vanmiddag inventariseerde de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) de reacties vanuit academieraden tot nu toe. Die waren negatief met uitzondering van de reactie van de academieraad van de International School zelf.

Er bestaat veel weerstand tegen het hybride karakter van het beoogde International Institute: deels onderwijseenheid (academie), deels ondersteunende eenheid (diensteenheid). Dat staat haaks op de uitgangspunten van de organisatiestructuur die bij de reorganisatie is gekozen, vinden de kritici. Bovendien zou een evenwichtige belangenafweging in gevaar komen, als de andere academies voor hun internationale activiteiten te biecht moeten bij het Institute, dat zelf ook internationaal onderwijs verzorgt.

Tijdens de discussie in de GMR lag ook de brief met het minderheidsstandpunt van Peer van Hoof ter tafel. Hij is directeur van de Academie voor Marketing in Den Bosch, waaronder de opleiding International Business & Languages valt, en was lid van de commissie Internationalisering, die in mei tot de opwaardering van de International School adviseerde. De minderheidsbrief was door het Dageijks Bestuur van de medezeggenschapsraad zelf bij de stukken gevoegd, nadat de Raad van Bestuur het rapport zonder de brief had aangeboden.
Ook Van Hoof is blijkens zijn brief tegen het verenigen van onderwijs en ondersteuning in één instituut. Hij pleit voor handhaving van het onderscheid tussen academietaken en andere taken. Die andere taken zouden door de academies gezamenlijk moeten worden gedragen.

De Raad van Bestuur heeft zich in mei achter de ‘richting’ van het advies gesteld. Inmiddels lijken bij de Raad van Bestuur de standpunten aan het schuiven te zijn. Zo meldde de commissie Onderwijs en Studentenzaken van de GMR vanmiddag, dat Frans van Kalmthout van de Raad van Bestuur aan de commissie had gezegd, dat het plan geen betrekking heeft op studenten die vanuit Avans Hogeschool naar het buitenland gaan. Volgens het advies zelf zou de ‘regiefunctie’ van het International Institute zich uitstrekken tot buitenlandse studenten hier én eigen studenten die naar het buitenland gaan. Nu is er sprake van een aparte nog te schrijven notitie over de tweede categorie.

De GMR vindt de manier waarop het plan is ingediend niet helder en consistent. Ook meent men dat niet juist is opgetreden tegenover het bureau Internationalisering van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken. Dat werd niet bij de plannenmakerij betrokken. In een brief wordt de Raad van Bestuur opheldering gevraagd. In september zal het debat worden voortgezet. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?