Terug naar overzicht

Alle zetels bezet, verkiezingen bij personeel

De nieuwe centrale medezeggenschapsraad kan voltallig van start. Er zijn voldoende kandidaten om de vierentwintig zetels te bezetten. Alleen bij de medewerkers zijn verkiezingen nodig. Dat heeft de verkiezingscommissie vastgesteld.
Voor de twaalf zetels van de studentengeleding hebben zich precies twaalf kandidaten gemeld, zodat die automatisch zijn verkozen. Bij de medewerkers hebben zich eenentwintig personen voor de twaalf beschikbare zetels kandidaat gesteld. Op 8, 9 en 10 november kan het personeel digitaal zijn stem uitbrengen om te bepalen wie die zetels gaan bezetten. (FG)

De studentkandidaten die automatisch zijn verkozen, omdat er niet meer kandidaten waren dan beschikbare zetels:

1. Richard Blankenstein, AAFM Breda
2. Andrea Brouwers, AMBM Breda
3. Reinder Eijckeler, AAFM Breda
4. Brundt Froeling, ABCT Breda/Tilburg
5. Jeroen van der Ha, AAFM Breda
6. Josien Hermans, AMBM Breda
7. Diederick v.d. Krogt, AAFM Breda
8. Aukje Nachbahr, IBMS Breda
9. Dennis v. Nieuwenhuijzen, MWD Den Bosch
10. Sanne van Schaik, AMBM Breda
11. Margot Sebregts, AMB Den Bosch
12. Joachim Witteveen, AAFM Breda

De kandidaten voor de personeelsgeleding, waarvoor Avans-medewerkers op 8, 9 en 10 november digitaal hun stem kunnen uitbrengen:

1. René van Arendonk, docent ATGM Breda
2. Ger Bakker, docent ATM Breda
3. Ab Bobbink, docent AGZ Breda
4. Dick Bruckwilder, docent ABCT Den Bosch
5. Frans Coppelmans, docent AMB Den Bosch
6. Birgit Croft Beleidsadviseur/coördinator unit P&O, DPAO Breda
7. Wim Hendrikx, senior beleidsmedewerker, LIC Breda
8. Jo Jacobs, docent ATM Tilburg
9. Willem van den Kieboom, docent AAFM Breda
10. Norbert Kuipers, docent CMD Breda
11. John Lankeet, docent AMBM Breda
12. Paul Lindelauf, docent AIM Breda
13. Frans Loots, docent Int. School Breda
14. Tonja Nijenhuis, docent ASS Breda
15. Ton Perlo, docent AM Den Bosch
16. Agnes Tak, docent APO Breda
17. Peer Trepels, studentendecaan DMCS Den Bosch
18. Paul Veroude, werkplaatsassistent AKV Breda
19. Feliks de Vroomen, accountmanager toeleverend onderwijs DMCS Breda
20. Susan Wevers, werkplaatsmeester AKV Den Bosch

Bezwarenregeling:
1. Tegen een besluit van de GMR met betrekking tot:
a. de bepaling van de datum van de verkiezingen en de tijdstippen van begin en einde van de stemming;
b. de opstelling van het overzicht van kiesgerechtigd en/of verkiesbare personen;
c. de geldigheid van een kandidaatstelling;
d. de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen,
kan iedere belanghebbende binnen twee weken na bekendmaking van het desb etreffende besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij de CMR.
2. De GMR beslist onverwijld en schriftelijk, onder opgave van redenen, op dit bezwaar en treft daarbij zo nodig voorzieningen.
Bezwaren kunnen tot 3 november 2005 worden ingediend bij bmz.avans.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?