Terug naar overzicht

Inkomen hbo-bestuurders op straat 

De salarissen en bonusregelingen van individuele hogeschoolbestuurders worden met ingang van 2006 in de jaarverslagen gepubliceerd. Daarmee hoopt de HBO-raad een wettelijk salarisplafond overbodig te maken. 
 
Dat blijkt uit de nieuwe branchecode die de HBO-raad heeft gepresenteerd. De naleving van deze code wordt getoetst door een apart platform van toezichthouders. Dat evalueert de aandachtspunten en ziet onder meer toe op de inkomensontwikkeling van bestuurders. De rapportage die hieruit voortkomt, is openbaar. Hogescholen willen met de gemaakte afspraken aan de overheid laten zien dat zij prima in staat zijn zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en dat aanvullende wetgeving over de maximale hoogte van de salarissen – zoals de Tweede Kamer wil – niet nodig is.
De HBO-raad komt met de afspraak tegemoet aan de kritiek die vorige maand oplaaide toen het Onderwijsblad van vakbond AOb de salarissen van de topbestuurders afdrukte. Koepelvoorzitter Doekle Terpstra maakte toen al duidelijk dat er wat hem betreft geen onduidelijkheid mag bestaan over de inkomsten van hogeschoolbestuurders. Niet over hun salarissen en evenmin over hun toelagen. 

De Tweede Kamer wil dat bestuurders in de semi-publieke sector niet meer verdienen dan de minister-president. Op dit moment bedraagt het jaarinkomen van de premier grofweg 130 duizend euro. Het is de bedoeling dat de minister-president van het volgende kabinet dertigduizend euro meer verdient. 

Overigens is de branchecode niet alleen bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de bestuurderssalarissen. Met het document beoogt de HBO-raad duidelijker scheidslijnen kenbaar te maken met de overheid. OCW moet in de toekomst meer afstand nemen van het hbo, vinden de hogescholen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?