Terug naar overzicht

Raad van Bestuur tuigt zware staf op

Een nieuw aan te trekken secretaris van de Raad van Bestuur gaat leiding geven aan een vernieuwde, grotendeels nog in te richten stafeenheid strategisch beleid. Dat blijkt uit de interne vacaturemelding voor de secretaris.

De Raad van Bestuur wordt nu ondersteund door een interim-secretaris, Gabriëlle Wezenaar. Zij stopt binnenkort met die functie. De nieuwe secretaris krijgt een veel zwaardere verantwoordelijkheid. Nieuw is dat hij leiding moet geven aan de strategische staf, die uit vier stafdirecteuren zal bestaan.

Momenteel is maar een van die vier in functie: de stafdirecteur Onderwijs, Maya van den Heuvel. De Raad van Bestuur heeft besloten daarnaast drie stafdirecteuren aan te stellen voor de onderwerpen ‘interne communicatie’, ‘financien & fiscaliteit’ en ‘kennispartner/externe contacten’. De werving van directeuren is nog niet van start gegaan.
Van het aanvankelijke plan ook een stafdirecteur ICT/informatiemanagement aan te stellen is afgezien. Ook komt er geen nieuwe stafdirecteur Human Resource Management, de functie die Teun van Beusekom tot zijn vertrek op 1 januari vervulde. De beleidsverantwoordelijkheid voor dat onderdeel ligt bij de Dick te Boekhorst, directeur HRM van de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO).
De stafdirecteuren gaan de leden van de Raad van Bestuur rechtstreeks over hun beleidsterrein adviseren. De nieuw te benoemden secretaris is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de advisering.

De secretaris moet volgens de vacaturemelding verder gaan fungeren als verbindingsschakel tussen Raad van Bestuur en de organisatie: ‘Enerzijds vertaalt hij/zij wat in de organisatie leeft naar de Raad van Bestuur en anderzijds communiceert hij/zij de plannen van de Raad van Bestuur naar de organisatie. De secretaris draagt zorg voor de naleving van gemaakte afspraken en de implementatie van genomen besluiten.’
Overwogen wordt of de secretaris ook leiding moet geven aan het Bureau Medezeggenschapszaken, waarbij, aldus de vacaturemelding ‘hij/zij vanzelfsprekend de autonome positie van dat secretariaat respecteert’.

De zwaarte van de functie wordt onderstreept door de honorering: eindschaal 14. De werving wordt ondersteund door een extern bureau. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?