Terug naar overzicht

Steun voor splitsing Sociale Studies

De medezeggenschapsraad van de Academie voor Sociale Studies kan zich globaal vinden in de splitsing in een Bredase en een Bossche academie. Wel maakt men zich zorgen over de betrekkelijk kleine omvang van de laatste.
Vanmorgen reageerde de academieraad op het besluit van de Raad van Bestuur. Men onderstreept dat het besluit zelf thuishoort op de tafel van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Daartoe neemt de academieraad contact op met de AMR. De academieraad beraadt zich wel op de consequenties, en wil in een gesprek met de Raad van Bestuur verduidelijking. Met name de keuze om de deeltijdopleiding aan de Bredase academie te verbinden roept vragen op. Daardoor wordt de Bossche academie met minder dan zeshonderd studenten wel erg klein. ‘Dat was indertijd nu net een van de argumenten om Breda en Den Bosch samen te voegen’, aldus raadsvoorzitter Jacques Pijnappels.
Doordat het splitsingsbesluit is genomen zonder dat de nieuwe directies zijn ingericht dreigt bovendien een bestuurlijk vacuüm, meende de raad. De scheidende directie van de ‘oude’ academie, die de lopende zaken behartigt, beaamde dat. ‘We wijzen er in elk overleg met de Raad van Bestuur op, dat spoed gewenst is met de benoeming van de nieuwe directies’, aldus directielid Cees van Dongen. Hij wees er ter geruststelling op dat de Raad van Bestuur bij monde van Frans van Kalmthout heeft toegezegd, dat het een kwestie van enkele weken zou zijn. Directeur Paul Appel voegde eraan toe, dat naar zijn inschatting, afgezien van de zorg om het bestuurlijke vacuüm, de maatregel niet al teveel onrust heeft veroorzaakt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?