Terug naar overzicht

‘Deskundigenoordelen toch bruikbaar hulpmiddel bij studiekeuze’

Aanstaande studenten die op zoek zijn naar een kwalitatief goede opleiding, hoeven straks niet meer alleen af te gaan op studentenoordelen. In de Keuzegids Hoger Onderwijs komen straks weer ‘deskundigenoordelen’ per opleiding beschikbaar.

Tot twee jaar geleden was het nog vanzelfsprekend dat over opleidingen vergelijkende deskundigenoordelen werden gepubliceerd: samenvattingen van landelijke rapporten, die per vakgebied door onafhankelijke commissies werden uitgebracht. Alle verwante opleidingen werden daarin gelijktijdig en met dezelfde normen beoordeeld.
Maar door de invoering van het nieuwe accreditatiestelsel is er veel veranderd. Bij de toekenning van keurmerken door de Nederlands-Vlaamse Accrediterings Organisatie (NVAO) wordt geen onderscheid gemaakt tussen meer of minder goed, maar geldt alleen de vraag of een opleiding al dan niet voldoet aan de basiseisen voor kwaliteit. Voor de keuring moeten opleidingen wel een meer gedetailleerd visitatierapport over hun sterke en zwakke punten laten opstellen, maar ze mogen hiervoor zelf een bureau inhuren. In het hbo zijn er vier van zulke visiterende en beoordelende instanties (vbi’s) actief. Het was tot nu toe onduidelijk of hun oordelen wel redelijk vergelijkbaar zijn.
‘Die vergelijkbaarheid valt enorm mee’, constateert Frank Steenkamp van het Leidse expertisecentrum Choice. Dit centrum is voortgekomen uit een samenwerking van het Hoger Onderwijs Persbureau en het onderzoekbureau Research voor Beleid. Het stelt jaarlijks de database Studie-Keuze-Informatie samen, de bron voor de Keuzegids Hoger Onderwijs en voor websites als StudieKeuze123 van de stichting SURF.

Dit voorjaar heeft Choice driehonderd vbi-rapporten over hbo-opleidingen geanalyseerd, om te zien of de kwaliteitsscores op 21 deelaspecten die daarin zijn opgenomen, een vergelijkbare spreiding van hoge en lage oordelen vertonen. Op enkele details na blijkt dit wel degelijk het geval. Choice wil daarom van alle beoordeelde opleidingen de vbi-scores gaan opnemen in zijn database. Dit voornemen is afgelopen maand goedgekeurd door de toezichthouder van Choice, een commissie onder leiding van oud-minister Tineke Netelenbos.

De nieuwe deskundigenoordelen uit de SKI-database komen ook beschikbaar voor publicaties als de Keuzegids en de website Studiekeuze123. In de stuurgroep die verantwoordelijk is voor laatstgenoemde website werd al enige tijd aangedrongen op het opnemen van gegevens uit het accreditatiecircuit. Tot nu toe vermeldt de website echter alleen òf een opleiding een keurmerk heeft en tot welke datum. Achterliggende informatie over sterke en zwakke punten is niet beschikbaar. Per september lijkt dat dus te veranderen.
Evelien van Roemburg, die als voorzitter van studentenbond ISO lid is van de stuurgroep van Studiekeuze123, reageert verheugd. ‘Als de vbi-oordelen inderdaad vergelijkbaar zijn, zou het prima zijn als die ook op de site getoond worden. Dan hoef je bij je keuze niet alleen meer af te gaan op wat studenten van hun opleiding vinden, maar is ook zichtbaar hoe experts een opleiding beoordelen.’ (HC/HOP

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?