Terug naar overzicht

Innovatieplatform pleit voor extra kennismiljarden

Het hoger onderwijs moet jaarlijks 400 tot 600 miljoen euro extra overheidssubsidie krijgen. Een ingrijpende stelselherziening kan eenzelfde bedrag aan privaat geld opleveren. Dit geld wordt grotendeels opgebracht door de student.

Dat staat te lezen in de ‘kennisinvesteringsagenda 2006-2016’ van het Innovatieplatform. In het discussiestuk – opgesteld door een werkgroep onder leiding van oud-SER-voorzitter Herman Wijffels – wordt betoogd dat de Nederlandse overheid in 2016 jaar jaarlijks zes miljard euro meer moet uitgeven aan kennis en innovatie.
Het Innovatieplatform denkt dat een open onderwijsbestel, de invoering van leerrechten en korte hbo-opleidingen belangrijke stimulansen zijn voor het hoger onderwijs. Het toestaan van collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort zou de sector jaarlijks 600 miljoen euro extra privaat geld kunnen opleveren. Ook de opbrengsten van het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van een sociaal leenstelsel kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren.

Universiteitenvereniging VSNU is blij met de notitie van het Innovatieplatform. Bij de vereniging vindt men het terecht dat naast een hogere rijksbijdrage ook meer privaat geld wordt gevraagd voor kennis en innovatie. Wel vragen de universiteiten zich af of de extra private financiering wel zo zwaar op de schouders van de studenten moet rusten. Verder wijst de koepel erop dat de verantwoordelijkheid voor gezonde onderwijsinstellingen bij de overheid ligt. De oproep om in het hoger onderwijs over te stappen op een open bestel waarin alle geaccrediteerde opleidingen bekostigd worden vinden de universiteiten niet reëel, omdat Nederland daarmee in Europa alleen zou komen te staan.

De kennisinvesteringsagenda richt zich op de hele keten van onderwijs, onderzoek en innovatie. De opstellers willen 500 miljoen euro per jaar investeren in ‘levenlang leren’, ruim een miljard extra per jaar in wetenschappelijk onderzoek en maar liefst drie miljard meer in funderend onderwijs. Met dat geld moeten onder meer de pabo’s worden versterkt en de promovendi naar het onderwijs worden gelokt.
De investeringen zouden in de toekomst structureel onderdeel moeten uitmaken van de begroting. De agenda is bedoeld als oproep aan toekomstige kabinetten. Het huidige kabinet moet wat het platform betreft vooral extra middelen zoeken in meevallers uit bijvoorbeeld de aardgasbaten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?