Terug naar overzicht

Peiling toont kloof tussen leiding en werkvloer

De afstand tussen bestuur en management enerzijds en de werkvloer anderzijds is volgens medewerkers het grootste minpunt van de organisatieverandering die Avans Hogeschool de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dat blijkt uit een enquête die Punt onder medewerkers heeft gehouden.
In het meerjarenbeleidsplan 2002-2006 waren de lijnen uitgezet. Het voorbije studiejaar was oogstjaar. De nieuwe organisatie had ‘plat’ moeten worden. Maar zo voelt het niet aan.
Over de effecten van de omwenteling hield de redactie voor dit speciale medewerkersnummer vorige week in twee dagen een opiniepeiling onder collega’s van alle academies en diensteenheden. Er werden circa 120 digitale vragenformulieren uitgezet. Daarvan kwamen er 43 ingevuld terug. De vraagstelling was open: noem de drie meest positieve en drie meest negatieve resultaten van de veranderingen.
Spontaan wees bijna eenderde van de ondervraagden de toegenomen afstand tussen leidinggevenden en de werkvloer aan als een van de meest negatieve effecten. De meest genoemde wending ten goede kwam tien keer voor: de ingebruikname in Den Bosch van het nieuwe leercentrum Xplora, dat model staat voor de twee leercentra in Breda en Tilburg die zullen volgen.
Als negatieve effecten werden behalve de kloof tussen leiding en werkvloer het vaakst genoemd: toegenomen bureaucratie (acht keer), eenzijdige sturing op bedrijfseconomische in plaats van inhoudelijke afwegingen (zeven keer) en teruglopende kwaliteit van onderwijs en dienstverlening (zeven keer). Vijfde en zesde op de lijst van ergernissen: de voortgeschreden centralisatie en de teruglopende instroom in combinatie met falende marketing (beide zes keer).
Zoals te verwachten verschillen de accenten naargelang de plek die men in de organisatie inneemt. Over bureaucratisering werd het meest geklaagd door medewerkers van academies, terwijl de ergernis daarover zich vooral tegen de ondersteunende diensten richt. Een enkeling maakt nadrukkelijk onderscheid tussen de nadelige beleidseffecten en de prijzenswaardige inzet van collega’s in de ondersteuning: ‘Hulde voor deze persoonlijke initiatieven, maar helaas nog geen beleid.’ Kritiek op de centralisatie wordt vooral door medewerkers in Den Bosch naar voren gebracht. Een van hen formuleerde het kernachtig aldus: ‘Diensten gaan naar Breda, wordt ‘s-Hertogenbosch een dependance?’ (FG)

Klik op onderstaande documenten om de (bijna) volledige beantwoording van de enquête te lezen. De vraag was, de drie meest positieve en drie meest negatieve effecten van de veranderingen bij Avans te noemen. Bovendien was er ruimte voor ‘opmerkingen’. De redactie heeft alle positieve scores, alle negatieve scores en alle ‘opmerkingen’ in drie lijsten gegroepeerd. Wel hebben we enkele naar personen herleidbare passages weggelaten, omdat anonimiteit was toegezegd.

Pluspunten Minpunten Opmerkingen

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?