Terug naar overzicht

Avans zet in op de beroepspraktijk

De Raad van Bestuur van Avans richt de blik weer naar buiten. De school wil de komende jaren onder meer de banden met de beroepspraktijk aanhalen, zodat studenten optimaal opgeleid worden voor hun beroep en Avans een kenniscentrum wordt voor bedrijven in de regio.

Dat staat in het meerjarenbeleidsplan 2007-2010, dat vorige week is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Er moet meer contact komen tussen academies en bedrijven. Toegepast onderzoek, kenniscentra en lectoren moeten daar onder meer toe bijdragen. Avans wil investeren in de ‘professionalisering’ van docenten en bijdragen aan de ontwikkeling van het beroepenveld.
Avans wil ook méér studenten opleiden, omdat dit volgens de raad hard nodig is omdat er een ‘dreigend tekort aan kenniswerkers in de regio’ is, mede door de vergrijzing. De RvB heeft zich als doel gesteld het aantal inschrijvingen in ieder geval gelijke tred te laten houden met de groei van de bevolking. Die is jaarlijks 2,5 procent. De raad wil ook de doorstroom naar het hbo verbeteren en de uitval van studenten tijdens de studie verminderen. Studenten die uitblinken zouden volgens de RvB speciale trajecten moeten kunnen doorlopen.
In het vorige meerjarenbeleidsplan lag het accent vooral op de gevolgen van de fusie en uitvoering van de reorganisatie van Avans Hogeschool. Nu richt de RvB zijn blik naar buiten. ‘De professionalisering van de docenten en de gerichtheid op de beroepswerkelijheid zijn de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen. De hogeschool en haar mensen zijn te veel naar binnen gericht geweest. Dit is het ondernemerschap niet ten goede gekomen’, aldus de RvB in het meerjarenbeleidsplan.
Om de verschillende plannen uit te voeren is in eerste instantie 6 miljoen euro begroot. Daarvoor worden onder meer extra budgetten gebruikt, zoals het vernieuwingsbudget, investeringsbudget en de impulsgelden beroepskolom (mbo-hbo).
Of het plan haalbaar is hangt niet alleen van het geld af. Volgens de raad is het van belang dat medewerkers betrokken worden bij de veranderingen, bijvoorbeeld door hen te laten meedenken bij het opstellen van het businessplan en het jaarplan van hun academie.
Het meerjarenbeleidsplan is in zijn geheel te lezen op het intranet van Avans. Daar staan ook de verschillende data vermeld waarop de Raad van Bestuur bijeenkomsten houdt voor medewerkers om het plan toe te lichten.
Het meerjarenbeleidsplan 2007-2010 wordt dinsdag 3 oktober besproken in de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?