Terug naar overzicht

AMR: meedenken op strategisch niveau

De medezeggenschapsraad van Avans Hogeschool, de AMR, wil op hoofdlijnen en strategisch niveau inspraak en adviesrecht op het beleid van de Raad van Bestuur.

‘We willen meepraten over bijvoorbeeld het meerjarenbeleidsplan en niet over details in de uitvoering ervan’, legt AMR-voorzitter Birgit Croft uit.
Een projectgroep onder leiding van Ria van den Dungen, secretaris bij de Raad van Bestuur, werkt aan een nieuw reglement voor de AMR. Onder meer Birgit Croft en student-lid Joachim Witteveen maken deel uit van de projectgroep.
Een nieuw reglement is nodig omdat het oude stamt uit de periode net na de fusie tussen de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant. Het was een samenraapsel van twee reglementen. Bovendien wordt medezeggenschap in de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek, die mogelijk in 2007 wordt ingevoerd, anders geregeld. De projectgroep anticipeert daarop.

Tijdens een heidag, enkele weken geleden, hebben de Raad van Bestuur en de AMR een aantal uitgangspunten uitgesproken voor het nieuwe reglement en de manier waarop het bestuur en de medezeggenschap met elkaar omgaan. Dat dit in het verleden niet altijd vlekkeloos verliep, blijkt onder meer uit de vertrouwensbreuk die er enkele jaren geleden was tussen de ‘oude’ medezeggenschapsraad en de Raad van Bestuur. Bij de start van de nieuwe AMR in 2005 is die breuk hersteld. Sindsdien wordt gewerkt aan een betere verstandhouding. Voor de afhandeling van het dossier budgetmodel en begroting, een dossier waar de vorige medezeggenschapsraad niet uitkwam, is een mediator ingeschakeld.
Behalve dat de AMR vooral op strategisch niveau medezeggenschap wil uitvoeren, is bijvoorbeeld afgesproken dat de Raad van Bestuur de AMR tijdig informeert over beleid.

De projectgroep gaat daarnaast onderzoeken of het zinvol is gescheiden medezeggenschapsraden in te voeren voor medewerkers en studenten. Het blijkt moeilijk studenten bij de les te houden in de AMR-vergadering. Discussies over personeelsaangelegenheden, zoals het functieboek, interesseren hen nauwelijks. Bovendien kunnen belangen tegenstrijdig zijn. Als het gaat over lestijden kan een student het bijvoorbeeld prettig vinden ’s avonds les te krijgen, terwijl een docent daar niet op zit te wachten. In gescheiden raden kunnen studenten beter voor hun eigen belangen opkomen. Een nadeel van gedeelde medezeggenschap kan zijn dat de twee groepen het contact met elkaar verliezen.

Het nieuwe reglement, waarin wordt vastgelegd welke advies- en instemmingsbevoegdheden de AMR heeft, moet voorjaar 2007 klaar zijn. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?