Terug naar overzicht

Utrechts studentenverzet tegen ‘nieuw leren’

De kritiek op didactische vernieuwing blijft aanzwellen. Zeshonderd studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht tekenden vorige week een petitie tegen het volgens hen te zeer op vaardigheden gerichte onderwijs.

Bij de Hogeschool Utrecht vindt men de actie voorbarig. ‘We zijn bezig met een onderzoek naar het nieuwe leren’, zegt interim-directeur Ronald van Vliet van het Archimedes Instituut waarin de tweedegraads lerarenopleidingen in Utrecht zijn ondergebracht. ‘Dit is een actie van enkele individuele studenten. Het feit dat ze in korte tijd 600 handtekeningen verzamelden, betekent wel dat wij hun grieven moeten meenemen in de evaluatie. Maar ik wijs er ook op dat de grote meerderheid van onze 2200 studenten de petitie niet heeft getekend.’
Motor achter de protestactie is de lokale studentenpartij Eureka. Volgens initiatiefnemer Wietse Zuyderwijk spitst de kritiek zich toe op het gebrekkige aantal contacturen: ‘Het is tegenwoordig heel normaal om maar zes uur in de week begeleiding of les van een docent te krijgen. Daarbij overheerst het groepswerk, colleges zijn hier zeer zeldzaam.’

Zuyderwijk – die behalve woordvoerder van Eureka ook lid is van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland – is niet volledig wars van competentiegericht onderwijs. ‘Vaardigheden horen natuurlijk bij het lerarenvak. Alleen is de invoering van het nieuwe leren een excuus geweest om te bezuinigen op het aantal docenten, en dat is verkeerd. Een instelling die goed competentieonderwijs wil verzorgen, moet juist voor meer begeleiding zorgen en niet voor minder. Individueel maatwerk kost tijd en geld. Dat geld gaat nu op aan managers. Bovendien wordt de kennisoverdracht in het huidige programma verwaarloosd.’
Interim-directeur Van Vliet vindt dat Zuyderwijk de oorzaak van het gebrek aan contacturen te eenzijdig bij het nieuwe leren legt. ‘Wij zouden ook liever meer docenten op de vloer hebben, maar daar hebben we geen geld voor. Maar dat was ook al zo voordat het nieuwe leren werd ingevoerd.’

Het lerarenonderwijs is volgens Van Vliet ‘structureel onderbekostigd. Het ministerie wil dat wij meer studenten opleiden met naar verhouding minder geld. Met de studentenaantallen gaat het bij ons de goede kant op, maar de investeringen blijven achter. Er is wel wat extra geld, maar dat gaat naar speciale projecten. Er wordt bijvoorbeeld gericht geïnvesteerd in een specialisatieprogramma voor studenten die docent willen worden in het vmbo. En dat gaat dan ook goed.’
Vorige week nog overlegde het bestuur van de Hogeschool Utrecht met studenten uit de medezeggenschapsraden over het nieuwe leren. Volgens hogeschoolblad Trajectum bleek daaruit dat studenten vooral moeite hebben met het vele groepswerk en de gebrekkige begeleiding door docenten, met meeliftgedrag als een van de ongewenste gevolgen. De bestuurders vroegen de studenten begrip voor het feit dat het goed doorvoeren van veranderingen tijd nodig heeft.
De weerzin tegen het competentiegericht onderwijs lijkt met de week te groeien. Herstel van de oude verhoudingen – een docent die lesgeeft en kennis overdraagt – is het belangrijkste speerpunt van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland. Die opstelling valt bij veel opiniemakers en politici in vruchtbare aarde. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?