Terug naar overzicht

Mediation blijft geheim

De inhoud van het mediationtraject tussen de Raad van Bestuur en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) blijft geheim. Een communiqué, ter afronding, is wel openbaar gemaakt.

De twee partijen hadden een ‘conflict’ over het budgetmodel dat de basis is voor de financiering van de academies en diensten van Avans Hogeschool. Volgens de AMR is dit model ‘incompleet’. De medezeggenschapsraad stemde daarom niet in met de financieringmethode en aangezien er geen oplossing leek te komen, werd een jaar geleden een mediator ingeschakeld om te bemiddelen tussen de Raad van Bestuur en de AMR.

Na vijf bijeenkomsten blijken de standpunten niet veranderd te zijn. De AMR vindt dat in het budgetmodel ‘onvoldoende de beschrijving van functies en de bijpassende prestaties en de normering van prestaties is opgenomen’, staat in het afrondende document, dat door beide partijen is opgesteld.

De Raad van Bestuur is van mening dat ‘het proces, om tot invulling van de beschrijving van functies, prestaties en normering te komen, van start is gegaan, het een continu proces is en het tempo samenhangt met de organisatie-ontwikkeling. Nog niet is vastgesteld tot welk niveau van detaillering moet worden overgegaan.
De uitvoering van dit proces vormt geen onderdeel van het budgetmodel, maar is belegd in jaarlijks op te stellen plandocumenten en de regelmatige periodieke verantwoording daarover.’

De twee partijen kwamen bij elkaar onder leiding van SBI organisatieadvies. De Raad van Bestuur werd vertegenwoordigd door Marja Kamsma, lid van de Raad van Bestuur en Toon van Genugten, stafdirecteur bedrijfseconomische zaken. Willem van den Kieboom en Wim Hendrikx waren namens de AMR bij de gesprekken aanwezig.

Volgens Kamsma heeft het mislukken van het mediationtraject niet geleid tot verslechterde verhoudingen tussen de RvB en de AMR. ‘Het ging om een zakelijk aspect.’ Verder mag zij er niks over zeggen omdat aan het begin van de mediation schriftelijk is vastgelegd dat geen van de partijen achteraf over de inhoud van de gesprekken naar buiten mag komen.

Zij vindt het standpunt dat de gehele AMR uiteindelijk in heeft genomen over het budgetmodel ‘constructief en in het belang van Avans’. De medezeggenschapsraad besloot in haar laatste vergadering namelijk dat toch wordt ingestemd met het budgetmodel, mits het bestuur de komende jaren werkt aan een betere invulling ervan.

Hierop besloot Willem van de Kieboom om op te stappen als AMR-lid. Zijn commissie Financiële Zaken had namelijk geadviseerd om pas in te stemmen als aan de voorwaarden was voldaan. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?