Terug naar overzicht

‘AIM opsplitsen kan op meer manieren’

De Raad van Bestuur opperde afgelopen woensdag de AIM op te splitsen. Eerst laat ze een extern bureau onderzoeken hoe het verder moet met de academie, die een tekort heeft van een miljoen. Lindelauf: ‘Maar een financieel tekort los je niet op door de AIM op te splitsen. De fte’s die er teveel zijn, hou je toch. Alleen is het idee om op te splitsen niet van gisteren of van vorige week. Die optie zal in het hoofd al vrij ver zijn uitgewerkt.’

De medezeggenschapsraad is daarom extra gespitst op het controleren van de onderzoeksvraag, die wordt opgesteld. ‘Die moet niet worden: ‘welke splitsing is het beste’, want dan wordt er voorbijgegaan aan het AIM-onderwijs. Wat voor de ene opleiding een goede oplossing is, is voor de andere slecht. De vraag is wat voor het huidige totaal het beste is: dat het blijft zoals het nu is, er verandering komt in de opbouw of dat een afsplitsing beter is. Het financiële plaatje is daar maar één onderdeel van en voorlopig is nog niet aangetoond dat splitsen alles oplost.’

Als het tot een splitsing zou komen, zijn er verschillende keuzes mogelijk. Technische Informatica zou naar de Academie voor Technologie & Management kunnen gaan. De AIM kan ook verder met de ICT-opleidingen, door Communication & Multimedia Design (CMD) af te splitsen. Ook een totale versplintering is mogelijk, waarbij alles uit elkaar valt en elders wordt ondergebracht. Maar dat heeft geen voorkeur bij de raad. ‘Je moet kijken naar de betekenis van zo’n ingreep voor stages, de propedeusestudent en de synergie van de opleidingen. We hebben een brede propedeuse met de informaticaopleidingen bij elkaar, die aansluit bij het meerjarenbeleidsplan. Dat is een pluspunt van de AIM. Bij doelgroepen in de markt is de AIM bekend, dat is ook een belang.’

Lindelauf wijst erop dat er in het verleden redenen zijn geweest om de AIM als zodanig vorm te geven, onderwijskundig en vanuit het beroepenveld. ‘Die trend is daarna landelijk ingezet. Fontys heeft de informaticaopleidingen ook bij elkaar gevoegd. Wij zouden de eerste zijn die het weer opknippen.’ Dat het bij de AIM aan een aantal zaken schort, hoeft volgens hem geen groot probleem te zijn. ‘Als daar draaiboeken voor in de kast liggen, pak ze op en leg ze hier neer.’

De Raad van Bestuur is tot haar oplossing gekomen, door het beeld dat zij van de AIM heeft. Docentlid Pieter Kop Jansen stelt dat die beelden onjuist zijn. ‘Die zijn weinig concreet. Er wordt teruggegrepen op een aantal incidenten, maar die vind je overal. Dat is geen reden om een academie op te heffen.’ Lindelauf vult aan: ‘Als de uitleg die wij van het bestuur kregen de verdediging van een afstudeeropdracht was, mocht de student het overdoen. Als het dergelijke bestuurlijke besluiten wil nemen, mag dat best op ideeën gebaseerd zijn, maar die moeten wel onderbouwd worden. Dat is nog niet gebeurd, ook niet met cijfers.’

In reacties van medewerkers op de site van Punt werpen zij vele vragen op, die nog niet beantwoord zijn. ‘Dat de reacties anoniem zijn, zegt genoeg. Collega’s voelen druk’, stelt Lindelauf. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?