Terug naar overzicht

Student warm maken voor keuzevak bij andere opleiding

De minormarkt wordt maandag 19 november in Den Bosch gehouden en woensdag 21 november in Breda. Beide keren van 15.00 tot 17.00 uur. Op de markten presenteren de academies hun minors (keuzevakken) die openstaan voor studenten van andere opleidingen. ‘Met een minor kun je zelf kleur geven aan je opleiding’, zegt Han Blankert, coördinator van het Steunpunt Minors vanuit het LIC (Leer- en Innovatiecentrum).

Bij sommige hogescholen is het verplicht om een minor buiten de eigen opleiding te volgen te volgen, maar Avans wil niks opleggen. Studenten kunnen gaan shoppen bij andere opleidingen, maar het hoeft niet. Ze kunnen ook een verdiepende minor van de eigen studie kiezen. ‘Als je studenten meer keuzevrijheid wilt bieden, moet je juist niet gaan opleggen dat ze een keuzevak buiten hun eigen studie moeten kiezen’, vindt Blankert.

Opleidingen moeten volgens Blankert nog wennen aan het idee dat ze niet voor de volle vier studiejaren hun studenten tot hun ‘beschikking’ hebben en de studenten gewoon voor een half jaartje elders kunnen verblijven. Hij nodigt nadrukkelijk ook studieloopbaanbegeleiders en leden van de onderwijs- en examencommissie uit om langs te komen op de markt. Ze leren dan de mogelijkheden kennen en kunnen hun studenten beter voorlichten. Een student moet altijd van de onderwijs- en examencommissie toestemming krijgen om een bepaalde minor te volgen. Hij moet kunnen uitleggen waarom hij voor een bepaald keuzevak kiest. Overigens gelden voor de minors zelf toelatingseisen.  

Opleidingen mogen zelf bepalen wat ze aan ‘grensoverschrijdende’ minors aanbieden. De verbredende minors die nu zijn ontwikkeld, vormen een voorhoede, er kunnen er nog vele bijkomen. Er zijn volgens Blankert al mooie dwarsverbanden ontstaan. ‘In de minor Design for All werken de Academie voor Bouw en Management en de Academie voor Sociale Studies samen. De minor gaat over hoe er bij het bouwen van woningen rekening kan worden gehouden met het welzijn van mensen. Juist op het snijvlak van verschillende disciplines ontstaat iets bijzonders’, vindt de coördinator. 

Studenten kunnen er ook voor kiezen om een minor bij een andere hogeschool te doen. Twee studenten van een andere hogeschool, Larenstein, gaan nu bijvoorbeeld de minor Regie Stedelijke Ontwikkeling volgen bij de Academie voor Bouw en Management in Tilburg. Deze minor gaat onder meer over hoe je bijvoorbeeld de herstructering van een oude stadswijk kunt aanpakken. 

Hieronder staat een lijstje met opleidingoverschrijdende minors die nu worden aangeboden. De lijst is niet compleet, de volledige lijst met verbredende minors is binnenkort te vinden op de Avansportal. [PM]

 

Minor: Business Management:

Aanbieder: Academie voor Financieel Management in Den Bosch

Deze minor gaat over het managen van een bedrijf. Naast het werken in een afdeling en een projectgroep binnen een virtueel bedrijf, werk je met een grote bedrijfscase waarin je leert omgaan met veranderingen binnen een organisatie en hoe je de processen binnen een bedrijf zo moet organiseren, dat alle afdelingen soepel kunnen functioneren. Het derde onderdeel van de minor is de zogenaamde Eigen Profilering waarin je samen met een medestudent een eigen opdracht formuleert waarin je je verder gaat verdiepen (dit kan een praktijkopdracht zijn voor een bedrijf, maar ook theoretisch onderzoek is mogelijk) in het onderwerp Business Management.

 

Minor: Financiële Dienstverlening

Aanbieder: Academie voor Management en Bestuur Den Bosch

De wereld van de financiële dienstverlening schreeuwt om goed opgeleid personeel, functionerend op HBO-niveau. In de minor wordt aandacht besteed aan de financiële situatie van de particulier. Hierbij komen vakken als hypothecair krediet, financiële rekenkunde, geld en financiële markten, financiële planning en belastingrecht aan de orde. Het tweede blok gaat over de financiële dienstverlener. 

De Academie voor Management en Bestuur biedt ook andere minors aan zoals Choice en Partner in Public Governance.  

Minor: Innovatief Ondernemen

Aanbieder: Academie voor Marketing en Business Management Breda

Of je nu voor techniek hebt gekozen, of voor economie, zorg, ICT, kunst… zelfstandig ondernemen kan op alle terreinen.Als je wilt weten wat ondernemerschap voor jou kan betekenen en hoe het is om als HBO-er te werken met ondernemers: dan is dit jouw minor. 

Minor: Mensen met een verstandelijke beperking

Aanbieders: Academie voor Gezondheidszorg en Academie voor Sociale Studies Breda

In de minor VGZ wordt gedurende twintig weken een binnenschools programma aangeboden met de volgende onderwerpen: meervoudige problematiek bij mensen met een verstandelijke handicap, meervoudige handicaps, gedragsproblematiek, psychiatrie en verstandelijke handicaps (tussen de wal en ’t schip problematiek), complexe situaties en vermaatschappelijking. Tevens bevat deze minor een BeroepsPraktijkVorming (stage). 

Minor: Werken in een gedwongen kader

Aanbieder: Academie voor Sociale Studies Breda

Deze minor gaat over het gestructureerd, methodisch, werken in ‘onvrijwillige contacten’. Denk aan werken voor de reclassering, Advies en meldpunt Kindermishandeling (AMK), Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering, verslavingszorg, TBS en dergelijke. Onderwerpen zijn methodisch werken met volwassenen en met jongeren, wet- en rechtskennis, observeren en rapporteren, forensische psychiatrie en trainingen gespreksvoering, conflicthantering, agressie- en de-escalatie. 

Minor: Stedelijke vernieuwing

Aanbieder: Academie voor Bouw en Management Tilburg

Deze minor bestaat uit een concrete praktijkopgave met ondersteunend onderwijs, gastcolleges, cursussen, excursies, en dergelijke. Onder ‘regie stedelijke vernieuwing’ wordt verstaan het initiëren en ontwikkelen van een breed gedragen visie voor een gebied. Tevens houdt regie in je verdiepen in de belangen van de verschillende actoren in de ruimtelijke planvorming. Het doel van deze minor is 3-ledig; 1. antwoord geven op een praktijkvraag; 2. ontwikkeling van je eigen competenties en 3. het ontwikkelen van nieuwe kennis die voor zowel het onderwijs als het vakgebied interessant kan zijn. Je werkt in een multidisciplinair team aan een ruimtelijk strategische opgave uit de praktijk.  

Minor: International Business Economics

Provider: Avans School of International Studies Breda

This minor looks into greater detail at aspects of international economics especially with regard to the rapidly changing status of the major international currencies and power relationships between the major blocs. With the economic scales in the world tipping in sometimes unexpected directions, great changes are forecast over coming decades. This regularly updated course will prepare the student to be able to anticipate and act on these to best effect. 

Avans School of International Studies has four more minors: International Business Communication, Asian Trade,  European Studies and Spanisch languages and culture.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?