Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad steunt plan opsplitsing AIM

Om de financiële en organisatorische problemen bij de AIM op te lossen, is het de bedoeling om van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) een aparte academie te maken en Technische Informatica (TI) naar de Academie voor Technologie en Management te verhuizen. De opleidingen Bedrijfskundige Informatica (BI) en Informatica (I) kunnen dan samen een academie vormen.

Maar het rapport waarop dit plan is gebaseerd, vindt de eigen medezeggenschapsraad van de AIM niet goed. Het rapport zou onvolledig zijn, onjuiste feiten bevatten en de conclusies die worden getrokken zijn niet goed onderbouwd. De academieraad verzocht daarom de AMR (het overkoepelende medezeggenschapsorgaan) in een brief om niet in te stemmen met opsplitsing van de AIM. ‘Wij zien geen groeikansen voor de verschillende opleidingen, zoals in het rapport staat. Met de concurrentie van de NHTV en Fontys wordt het juist heel moeilijk om een academie met alleen BI en I in de markt te houden’, lichtte Paul Lindelauf toe. Hij is docent bij de AIM en lid van de academieraad en AMR.  

'Ik ben teleurgesteld door dit advies van de academieraad’, reageerde AMR-lid Tonja Nijenhuis. ‘Met de werkgroep vanuit de AMR zijn de onderzoeksopdracht, hoe het onderzoek moest worden aangepakt en de bevindingen uitgebreid besproken. De AMR was betrokken bij het proces. Er waren tussenrapportages. Ik denk dat het in het belang van Avans is als AIM wordt opgesplitst. Het rapport is voldoende beargumenteerd en de Raad van Bestuur heeft toegezegd dat er nog onderzoek komt naar hoe het verder moet met de BI, I en TI.’

‘De AMR moet beantwoorden of de Raad van Bestuur zich goed geïnformeerd heeft en of de belangen van het personeel en studenten gewaarborgd zijn. Als je op beide ‘ja’ kunt zeggen, moet je instemmen. Het gaat er niet om of je het inhoudelijk eens bent met de besluiten’, zei Wim Hendrikx. Volgens hem is het rapport voldoende onderbouwd.

Student-lid Stephan van den Berg was het daar niet mee eens. ‘Bestuurskundig klopt dit gewoon niet. Als het onderzoek niet goed is, moet je het opnieuw doen. Als over een paar jaar blijkt dat dit besluit niet goed was, moet je niet hoeven zeggen “het was gebaseerd op een slecht rapport”.’ Voorzitter Ton Perlo merkte op dat het de vraag is of je een huis helemaal opnieuw moet bouwen als er een paar stenen niet goed zitten. Wat hem betreft niet.

Student-lid Robbert Mouwen wilde weten wat de studenten bij de AIM er eigenlijk van vinden. ‘Die vinden het alleen jammer dat ze dan geen gezamenlijk Introkamp meer hebben’, reageerde Steven Gerritsen die studeert aan de AIM. Volgens hem zien TI-studenten wel kansen bij de ATM en hadden CMD-studenten toch al nooit het gevoel dat ze bij de AIM hoorden.

De tegenstanders wonnen het niet. Met ruime meerderheid werd ingestemd met opsplitsing van AIM. Wel met de voorwaarde dat er een nader onderzoek komt naar de toekomstperspectieven van BI, I en TI en hoe ze dan het beste verder kunnen. Dat is volgens Nijenhuis al toegezegd door de Raad van Bestuur. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?