Terug naar overzicht

200 Miljoen voor taal- en rekenonderwijs

De extra miljoenen worden toegevoegd aan de basisbegroting van scholen. Die moeten de besteding achteraf verantwoorden. Het maakt OCW niet uit of ze het geld gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden of voor extra lesuren.

Het hoger onderwijs klaagt steen en been over het taal- en rekenniveau van hun eerstejaars. Het bekendst zijn de pabo-studenten, maar bijvoorbeeld ook eerstejaars VU-studenten bleken moeite te hebben met een taaltoets.

 

Vandaag meldt het AD op basis van een vertrouwelijk OCW-document dat de exameneisen voor havisten en vwo’ers de komende jaren verder zullen worden aangescherpt. Om te slagen zouden examenkandidaten op hun eindlijst minstens twee voldoende moeten halen voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor het centraal schriftelijk examen zouden ze bovendien gemiddeld een voldoende moeten halen voor alle vakken.

 

Het voortgezet onderwijs reageert niet enthousiast en vreest verspilling van talent. Maar een woordvoerder van Van Bijsterveldt noemt die kritiek in het AD voorbarig. ‘We bestuderen nog alle opties.’

 

Vorig jaar adviseerde de Onderwijsraad om voor alle basisvakken een voldoende op de eindlijst te eisen. Die plannen werden door minister Plasterk aanvankelijk linea recta naar de prullenmand verwezen. Hij verwachtte dat  zeker de helft van de scholieren in dat geval geen diploma zou halen. De Onderwijsraad zelf hield het op basis van inspectiegegevens op vijftien procent. [TdO/HOP] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?