Terug naar overzicht

Hoger onderwijs is goed, kan beter

Dat staat in het vandaag verschenen onderwijsverslag van de inspectie. Tevreden stelt die vast dat het merendeel van de opleidingen geaccrediteerd is en dat studentenaantallen blijven groeien. Maar van het streven naar grotere diversiteit komt weinig terecht: opleidingen die zich profileren of excelleren zijn ver te zoeken.

Hbo achteraf te gemakkelijk

Ook zijn er zorgen over het niveau van het hbo: veel afgestudeerden vinden hun hbo-opleiding achteraf te gemakkelijk, of klagen over een gebrek aan diepgang. De inspectie belooft hier de komende jaren extra aandacht aan te besteden. Ze ondersteunt de door Plasterk beoogde versterking van de examencommissies, al constateert ze tegelijk dat veel van die commissies nog niet op hun nieuwe, grotere rol zijn voorbereid.

Net als vorig jaar uit de inspectie haar zorgen over de deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs. Die neemt weliswaar toe, maar weerspiegelt nog steeds niet het aandeel allochtonen in de Nederlandse samenleving.

Actief diversiteitsbeleid

Niet-westerse studenten stoppen bovendien eerder met hun studie, veranderen vaker van opleiding en halen minder vaak een diploma. De inspectie raadt opleidingen daarom aan een actief diversiteitbeleid te voeren, dat 'de verschillen tussen studenten onderkent'.

Diplomavervalsing neemt toe

Intussen wordt diplomavervalsing een steeds groter probleem. Sommige instellingen beweren ten onrechte dat hun diploma’s erkend zijn maar ook het omgekeerde komt voor: studenten die zich op basis van een vals diploma bij een hogeschool of universiteit inschrijven. De inspectie ijvert daarom voor het opstellen van een diplomaregister. Werkgevers en onderwijsinstellingen zouden aan de hand van zo’n register de authenticiteit van een diploma kunnen toetsen. [IB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?