Terug naar overzicht

Beetje Engels op elke pabo

Vorig jaar veegde de Onderwijsraad de vloer aan met het Engels op de pabo's. Het onderwijs in die taal was zo beperkt 'dat we nauwelijks kunnen spreken van een startbekwaamheid op dit gebied', aldus de raad. 'Op een aantal instellingen is er zelfs geen docent Engels meer aanwezig en is er ook geen vacature.' Vijftien van de 85 opleidingsplaatsen zouden überhaupt geen Engels onderwijzen.

Overal Engels

Het rapport van de Onderwijsraad liep achter de feiten aan, blijkt uit een brief van Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. Alle pabo's geven hun studenten intussen Engelse les en de kennis wordt ook overal getoetst. Maar het gaat om een klein onderdeel van de opleiding: de aankomende juffen en meesters hoeven er slechts één, twee of drie studiepunten voor te halen. Soms is Engels geen apart vak, maar maakt het deel uit van andere pabo-vakken.

De oppositie is niet gerustgesteld. 'Haar antwoord roept veel vragen op', zegt kamerlid Ineke Dezentjé-Hamming (VVD). 'Wat wil het zeggen dat Engels deel uitmaakt van andere vakken? En is één studiepunt – 28 uur – voldoende om Engels te leren, inclusief het onderwijzen van Engels? De staatssecretaris heeft nog wel iets uit te leggen.'

Verplichte toets

Ook Vedocep, de vereniging van docenten Engels aan de pabo meent dat er wat moet verbeteren. Zij pleit voor een verplichte toets Engels, zoals er op de pabo ook een verplichte taal- en rekentoets is. 'Wij hebben de indruk dat het Engels lang niet overal even stevig in het curriculum zit', zegt een woordvoerder. 'Vooral in de deeltijdopleidingen is het Engels soms erg mager.' De vereniging wil er graag met Van Bijsterveldt over praten.

De discussie over Engels op de pabo's maakt deel uit van een groter debat. Is het wel de bedoeling dat alle basisschoolleraren in alle klassen kunnen lesgeven, van kleuterklas tot groep acht? Moet je evenveel van knutselen weten als van aardrijkskunde en rekenen? De pabo is altijd al overladen geweest, zei voorzitter Dominique Hoozemans van het landelijk pabo-overleg eind vorig jaar. Volgens hem is het alleen maar erger geworden, door alle nieuwe vakken die erbij zijn gekomen: techniek, Engels, natuur- en milieu educatie… 'Onze afgestudeerden hebben een zee van kennis, maar gemiddeld is die twee centimeter diep.'

Splitsing

Daarom gaan er stemmen op de pabo te splitsen in twee afdelingen: voor leerlingen van nul tot acht en leerlingen van zes tot twaalf. Dat voorstel deed de Onderwijsraad. Anderen pleiten voor de terugkeer van vakleerkrachten die op verschillende scholen lesgeven: gymleraren, docenten Engels enzovoorts. [BP/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?