Terug naar overzicht

Avans en Fontys houden zich aan afspraak

Gisteren werd bekend dat de HAS Den Bosch geen extra geld van de minister wil als dat alleen mag worden ingezet om de salarissen van docenten te verhogen. De kleine agrarische hogeschool had de 137 duizend euro subsidie per jaar liever aangewend om haar praktijkbegeleiders in hogere loonschalen te plaatsen. Tot woede van de AOb, die stelt dat het OCW-geld uitsluitend bedoeld is voor docenten in hogere loonschalen.

Grote twijfels bij Fontys 

Fontys Hogescholen had aanvankelijk ook grote twijfels. Daar moeten de komende tijd circa 150 banen in de ondersteunende diensten verdwijnen en ruim honderd docentbanen. ‘Dat zal maar gedeeltelijk lukken via natuurlijk verloop’, zegt Fontys-voorzitter Marcel Wintels. Deze zomer liet hij de vakbonden weten dat hij het onder de omstandigheden niet gepast vindt om het toegezegde OCW-geld volledig uit te geven aan hogere salarissen voor een kleine groep docenten. Hij zag daar bovendien de acute noodzaak niet van in, omdat de docentsalarissen bij Fontys volgens hem al bijna voldoen aan de ‘functiemix’ die het ministerie en de bonden wenselijk achten. 

De vakbonden wilden Fontys wel tegemoetkomen, maar waren bang dat het ministerie daar niet mee akkoord zou gaan. Wintels: ‘Daarop zijn we in overleg getreden met OCW en dat is nu bereid rekening te houden met onze reorganisaties. Wij zullen er intussen alles aan doen de gewenste functiemix binnen vier jaar te realiseren.’

Maatwerkoplossing Avans 

De Brabantse Avans Hogeschool was de derde instelling die aarzelde. Ze heeft al veel docenten in hogere functies en ziet niet hoe de ‘functiemix’ verder kan worden verbeterd. Toch heeft ook Avans te elfder ure een overeenkomst met de bonden gesloten. ‘Er bleek uiteindelijk ruimte voor een maatwerkoplossing’, laat Avans-bestuurslid Marja Kamsma weten.

AOb-woordvoerder Jurjen van den Bergh licht toe dat de afspraken tussen de HBO-raad en het ministerie inderdaad enige onderhandelingsruimte bevatten. ‘Hogescholen die al een aantoonbaar goede functiemix hebben, hoeven niet te worden gestraft voor hun goede gedrag. Ook konden zwaarwegende omstandigheden, zoals de reorganisaties bij Fontys, aanleiding zijn voor nadere afspraken. Harde voorwaarde was wel dat de middelen om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken ten goede zouden komen aan docentfuncties in de salarisschalen 10 en hoger.’

Bij Avans is dat volgens hem het geval. ‘Daar is de functiemix in orde en hebben we afgesproken dat het extra geld mag worden besteed aan meer docentbanen in de hoogste schalen, wat als kwaliteitsimpuls voor het leraarsberoep en het onderwijs kan worden gezien.’ 

Klappen reorganisatie opvangen

Ook Fontys handelt volgens hem in de geest van het akkoord: ‘Binnen vier jaar voldoet Fontys aan de functiemix en in de tussentijd wordt geprobeerd om de klappen van de reorganisaties zo goed mogelijk op te vangen. Dat geld gaat dus eveneens naar docenten in de bedoelde salarisschalen.’ 

Bij de HAS Den Bosch is dat volgens hem niet het geval: ‘Daar zitten nog te weinig docenten in hoge functies. De middelen mogen bovendien niet worden besteed aan onderwijsondersteuners in de salarisschalen onder tien. Daarmee vergroot je de aantrekkelijkheid van het hbo-docentschap niet.’

HBO-raad minder pessimistisch 

Rest de vraag hoe heet de soep zal worden gegeten door het ministerie. De AOb sluit niet uit dat het akkoord – met de daarin toegezegde jaarlijkse subsidie van 26 miljoen – wordt ontbonden nu de HAS Den Bosch niet meedoet. Maar bij de HBO-raad is men minder pessimistisch. ‘Eén hogeschool die niet wil meedoen, kan de overige veertig niet gijzelen’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. Hij is teleurgesteld dat de HAS volhardt in haar weigering, maar verwacht dat het ministerie het toegezegde geld in november toch zal overmaken. ‘Maar natuurlijk niet aan de HAS.’ [HC/HOP]

HAS zet akkoord op losse schroeven 15-10-2009 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?