Terug naar overzicht

Strenge eisen pabo vallen in goede aarde

‘Als de kinderen op mijn stageschool bij geschiedenis iets vragen over farao’s weet ik het antwoord nog wel, maar andere vragen kan ik soms niet beantwoorden’, eerstejaars pabostudent Evita van Oevelen vindt het daarom een goed plan, nieuwe kenniseisen voor alle vakken.

In december formuleerden de hbo-opleidingen, verenigd in de hbo-raad, een aantal normen waaraan pabostudenten moeten voldoen. De nieuwe eisen, bijeengebracht in zogenoemde kennisbases, moeten de pabo een positiever imago geven. Vooralsnog zijn alleen de normen  voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde vastgesteld, maar ook voor de andere vakken als geschiedenis en aardrijkskunde komen er strengere, landelijke normen waaraan studenten moeten voldoen.

Logisch gevolg

Docent Hans van der Heijden van de Pabo in Breda is betrokken bij de landelijke overleggroep van alle pabo-opleidingen in Nederland. Dat er nu politiek wordt ingegrepen vindt hij vervelend, maar een ‘logisch gevolg’ op het competentiegericht opleiden, waarin kennis minder belangrijk is geworden. ‘Het is goed dat nu landelijk wordt vastgesteld wat studenten moeten kennen en kunnen. De vraag is alleen hoe dit in het programma ingepast gaat worden. Is het reëel dat een student deze kennis in vier jaar kan verwerven?’

Meer rekenen en taal

Van der Heijden vindt dat een deel van het kennisprobleem ook bij de vooropleiding van de studenten ligt. ‘Het is een hype om te zeggen dat taal en rekenen op de pabo’s niet op orde zijn.’ Zo heeft eerstejaarsstudent Nadine van Bekhoven al sinds Havo-4 geen wiskunde meer gehad. ‘Er is me nooit verteld dat ik daar op de pabo mee in problemen zou kunnen komen.’

Meer les in rekenen en taal is volgens experts nodig om de vereiste normen te halen. Volgens sommige berichten komt dat neer op zo’n tien uur les per week in rekenen en taal voor eerstejaarsstudenten. Een verbetering, volgens Van Oevelen. De zes rekenbijeenkomsten van anderhalf uur per tien weken zijn voor haar niet voldoende om de rekentoets te kunnen halen. ‘Ik zit liever in de schoolbanken dan dat ik thuis moet studeren. Ik kan mezelf geen sommen uitleggen.’

Landelijke toets

Na de propedeuse moeten de eerstejaars een landelijke, digitale toets maken, vergelijkbaar met de reken- en taaltoets die nu al bestaat. Nieuw is echter dat studenten voortaan ook aan het einde van de opleiding getoetst worden. Dat betekent bij een onvoldoende, geen diploma. ‘Als je dan zakt, heb je wel een probleem. Heb je vier jaar voor niks gestudeerd’, vindt  eerstejaars pabostudent Nikki Gelsing. Een oplossing zou  volgens haar zijn om gedurende de opleiding inhoudelijke reken- en taallessen te geven en niet ingaan op het lesgeven in rekenen en taal. Derdejaars pabostudent Anne van Loon vraagt zich af waarom twee keer getoetst wordt: ‘Als je aan het begin van je studie een goede score hebt behaald voor rekenen of taal zal die kennis drie jaar later niet gigantisch afgezwakt zijn.’

Op Avans wordt vooralsnog gewacht op meer duidelijkheid rondom de plannen. Begin februari praat de Pabo in Breda met haar studenten over de nieuwe plannen voor het onderwijs.  [ID]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?