Terug naar overzicht

Avans kan bezuinigingen opvangen

Bij de laatste vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad was discussie ontstaan over het feit dat Avans de afgelopen drie jaar structureel miljoenen euro’s overhield. ‘Waarom is dat geld niet in het onderwijs gestopt?’, was de centrale vraag.

Rüpp reageert door aan te geven dat de academies ook budgettair steeds beter draaien en daardoor steeds minder een beroep hoeven te doen op additionele middelen.

Meevallers vanuit het Rijk

Maar vooral heeft het, volgens Rüpp, alles te maken met meevallers vanuit het Rijk. ‘Het aantal studenten is de afgelopen jaren meer gegroeid dan verwacht. Dus de overheid heeft de afgelopen jaren meer uitgekeerd. Avans krijgt daar een evenredig deel van. Dat bleek bij de vaststelling van de Voorjaarsnota van het ministerie van OCW.’

Avans houdt hier bij het opmaken van de begroting geen rekening mee. ‘Dat kunnen en mogen we ook niet. We gaan zorgvuldig om met het financiële beheer. We willen geen geld uitgeven, waarvan het niet zeker is dat we het krijgen of het onduidelijk is waaraan het besteed wordt of bijdraagt aan verbeteringen van het onderwijs.’ Bovendien: verbeteringen van de processen zijn vaak geen financieel issue, maar meer een organisatie-issue.

Subsidiegelden

Hetzelfde geldt voor een ander deel waaruit het financiële plussaldo bestaat: geld uit subsidies. ‘We zijn de laatste jaren erg succesvol geweest met het krijgen van enkele subsidies. Ook hiervoor geldt dat je daar vooraf geen rekening mee kunt houden. Natuurlijk gaat een deel van die subsidies op aan de projecten waar ze voor bedoeld zijn. Maar omdat Avans een grote, efficiënte organisatie is houden we ook wat over.’

Avans heeft de laatste jaren daarnaast bewust geld opzij gelegd in de begroting voor toekomstige investeringen. ‘In gebouwen, in het onderwijs maar ook in het meerjarenbeleidsplan, waarbij juist de kwaliteit van het onderwijs een centrale plaats heeft’, legt Rüpp uit. Het vermogen bedraagt momenteel rond de 100 miljoen euro waarvan een deel vast zit in gebouwen en bestemde reserves. ‘Hierdoor kunnen we tegenvallers opvangen en blijven investeren in onderwijs. Wij noemen dat onze oorlogskas: ook bij tegenwind kunnen we in het onderwijs blijven investeren.’

Zorgvuldig beleid 

De bestuursvoorzitter verwacht dat Avans tussen de zes en negen miljoen euro moet gaan bezuinigen de komende jaren. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs is namelijk van plan de hoger onderwijsinstellingen geen boete op te leggen voor hun specifieke aantal langstudeerders, maar een 'gewone' bezuinigingsmaatregel door te voeren van 190 miljoen euro.

‘De vraag is alleen hoe lang wij de bezuinigingen op kunnen vangen. Er wordt wel gezegd dat er over twee jaar weer geld terugkomt in het onderwijs. Maar niemand weet waar en hoeveel. Daarom is ook nu een zorgvuldig financieel beleid erg belangrijk’, aldus Rüpp. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?