Terug naar overzicht

Nog geen oplossing voor deeltijdstudenten

Het was misschien wel het meest gevoelige onderwerp in het debat over de langstudeermaatregel. Die pakte vooral nadelig uit voor universitaire deeltijdopleidingen. Zij moeten hun deuren misschien wel sluiten als hun studenten straks even snel moeten studeren als reguliere studenten.

Veel weerstand

Zowel in de Eerste als Tweede Kamer stuitte het plan op veel weerstand, en niet alleen bij de oppositie. De senatoren van regeringsfracties CDA en VVD waren weliswaar niet bereid de wet erop af te keuren, maar ze vroegen wel om een oplossing en deden zelf ook voorstellen. Zo pleitte Zijlstra’s eigen VVD voor een uitzondering voor deeltijders ouder dan dertig jaar.

Maar de staatssecretaris is bang dat er dan een vluchtroute zal ontstaan. Studenten zouden zich gaan inschrijven als deeltijdstudent om langer over hun opleiding te mogen doen en het verhoogde collegegeld voor langstudeerders te omzeilen. Verder wijst hij er telkens op dat deeltijders in het hbo over het algemeen net zo snel studeren als reguliere studenten. In het wetenschappelijk onderwijs ligt dat anders, erkent hij, maar daar gaat het volgens hem maar om een kleine groep studenten.

Toezegging

De regeringspartijen namen uiteindelijk genoegen met de toezegging van Zijlstra dat hij een ‘brede verkenning’ van het deeltijdonderwijs zou laten uitvoeren. Daar zou hij in december van dit jaar over berichten.

Maar de staatssecretaris vraagt nu meer tijd. Hij wil namelijk aansluiten bij een advies van de Sociaal-Economische Raad over post-initiële scholing, dat eigenlijk in december zou verschijnen maar dat is uitgesteld tot februari. ‘Ik zal uw Kamer daarom de brief over het deeltijdonderwijs pas in maart 2012 kunnen toesturen.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?