Terug naar overzicht

Beta-meisjes kiezen niet voor techniek

Sinds de invoering van de vernieuwde tweede fase in 2007, kozen elk jaar meer meisjes voor het profiel ‘natuur en techniek’, waarin natuurkunde en scheikunde naast wiskunde verplicht zijn. In 2011 was 24 procent van de havo-scholieren met het zwaarste bèta-profiel vrouw, in het vwo 38 procent, blijkt uit de emancipatiemonitor 2012 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Stagnatie

Maar dat leidt niet tot een evenredig aandeel vrouwen in bètastudies. Veel meisjes blijken als ze gaan studeren niet te kiezen voor een opleiding binnen de natuurwetenschappen, techniek, bouwkunde of informatica. Hun aandeel is de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar lijkt binnen het hbo te stagneren en in het wo zelfs weer te dalen.

Van de hbo-eerstejaars in technische of natuurwetenschappelijke studies was in 2010 en 2011 17 procent vrouw. Bij de universitaire opleidingen daalde hun aandeel van 27 naar 26 procent.

Slecht imago

Volgens het Nederlandse Platform Bètatechniek kiezen veel meisjes met een exact profiel niet voor technische studies omdat deze een slecht imago hebben. ‘Wij geven heel erg veel voorlichting op scholen’, zegt Mirjam van Dijk. ‘Maar meiden missen een rolmodel.’ Veel meisjes kiezen volgens haar voor een exact examenpakket omdat ze daarmee alle opties openhouden.

De Nederlandse overheid maakt zich al jaren zorgen over het grote tekort aan technisch geschoolde mensen. Om opleidingen in de natuur en techniek aantrekkelijker te maken, wil het kabinet een ‘techniekpact’ sluiten met het bedrijfsleven en onderwijs. Dat komt bovenop het al bestaande ‘masterplan bèta en techniek’, waarin bedrijven en overheid samenwerken. [PV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?